BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 975/BGDĐT-CTHSSV
V/v báo cáo kết quả triển khai Quyết định số 1501/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020”

Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2017

Kính gửi: UBND tỉnh/thành phố trực thuộc TW

Ngày 28 tháng 8 năm 2015, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 1501/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020” (Quyết định 1501), Bộ Giáo dục và Đào tạo là cơ quan thường trực triển khai Đề án, chịu trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra tình hình triển khai thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án đối với các bộ, ngành Trung ương và các địa phương; tổng hợp báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện hàng năm; tổ chức sơ kết, tổng kết Đề án báo cáo Thủ tướng chính phủ kết quả triển khai Đề án và đề xuất nội dung Đề án trong giai đoạn tiếp theo.

Để có cơ sở xây dựng báo cáo, tổng hợp kết quả triển khai Đề án trong năm 2016 báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo trân trọng đề nghị quý Cơ quan:

1. Tổng hợp báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện đối với các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp liên quan đã được phân công tại Quyết định 1501(tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2016) và gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp chung (xin gửi kèm theo hồ sơ các minh chứng về việc ban hành Kế hoạch, các văn bản chỉ đạo để triển khai tại đơn vị).

2. Các giải pháp để triển khai thực hiện hiệu quả Đề án trong năm 2017 và thời gian tiếp theo.

Báo cáo gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 35 - Đại Cồ Việt, Hà Nội (qua Vụ Công tác học sinh, sinh viên, đ/c Lê Thị Hằng, ĐT: 0985111868, email: lehang@moet.gov.vn) trước ngày 31 tháng 3 năm 2017.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý cơ quan.

Nơi nhận:
- Như kính gửi (để phối hợp);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Ban Tuyên giáo TƯ (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Lưu: VT, CTHSSV.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNGNguyễn Thị Nghĩa

DANH SÁCH

CÁC ĐƠN VỊ GỬI CÔNG VĂN(Kèm theo công văn số 975/BGDĐT-CTHSSV ngày 14 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

STT

TÊN ĐƠN VỊ

GHI CHÚ

1

Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

2

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

3

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

4

Bộ Thông tin và Truyền thông

5

Bộ Công an

6

Bộ Tài chính

7

Đài Truyền hình Việt Nam

8

Đài Tiếng nói Việt Nam

9

Thông tấn xã Việt Nam

10

Ban Tuyên giáo Trung ương

11

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

12

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

13

Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam

14

Hội Cựu chiến binh Việt Nam

15

Hội Nông dân Việt Nam

16

Hội Khuyến học Việt Nam

17

UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương