BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 975/ĐS-TTCN
V/v: phối hợp bảm đảm an toàn
giao thông tại các điểm cảnh giới ĐN.

Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2013

Kính gửi: Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội

Thực hiện Nghị quyết số 88/NQ-CPngày 24/8/2011 của Chính phủ về việc tăng cường các giải pháp trọng tâm đảm bảoan toàn giao thông; Quy chế phối hợp giữa Bộ GTVT với UBND các Tỉnh, Thành phốtrực thuộc Trung ương có đường sắt đi qua trong việc đảm bảo trật tự an toàngiao thông tại các điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt; Công văn của BộGTVT số 1040/BGTVT-KCHT ngày 01/02/2013 về việc lắp máy điện thoại hỗ trợ địaphương tổ chức cảnh giới tại các đường ngang không có người gác.

Trên các tuyến đường sắt Việt Nam hiện nay, tình hình TTATGTĐS đã có nhiều chuyển biến tích cực. Theo thống kê quý I năm2013 tai nạn GTĐS đã giảm so với cùng kỳ năm 2012 ở cả ba tiêu chí: số vụ tainạn, số người chết, số người bị thương, cụ thể: tai nạn 94 vụ (giảm 22 vụ) bằng81% so với cùng kỳ; số người chết 43 người (giảm 20 người) bằng 68,25% so vớicùng kỳ; số người bị thương 63 người (giảm 10 người) bằng 86,3% so với cùng kỳ.

Để đảm bảo trật tự an toàn giaothông đường sắt, nhất là việc đảm bảo trật tự an toàn GTĐS tại các điểm giaocắt giữa đường bộ và đường sắt. Đường sắt Việt Nam đề nghị UBND Tỉnh, Thành phốtrực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là tỉnh) một số nội dung như sau:

1. Các điểm (đường ngang và lối đidân sinh) do Tỉnh tổ chức cảnh giới:

1.1. Tại các vị trí đã được ĐSVN lắpđặt điện thoại liên lạc giữa trực ban chạy tàu ga với điểm cảnh giới:

- Đề nghị Tỉnh chỉ đạo các đơn vịliên quan tiếp nhận và sử dụng điện thoại liên lạc giữa trực ban chạy tàu gavới nhân viên trực cảnh giới, để nhận kế hoạch ban và kế hoạch chạy tàu 4h.

- Trang bị sổ sách để ghi chép kếhoạch ban và kế hoạch chạy tàu 4h; Chủ động phối hợp với Công ty TNHH MTV Quản lý đường sắt sở tại trong việc hướng dẫn cách ghi chép kế hoạch ban và kếhoạch chạy tàu 4h.

- Đối với các điểm chưa xây dựngchòi chắn và các chòi chắn chưa có cửa khóa đề nghị cho xây dựng, bổ sung đểđảm bảo an toàn cho thiết bị, đề phòng kẻ xấu phá hoại lấy cắp thiết bị, ngănchặn người không có trách nhiệm sử dụng điện thoại trái phép, làm sai lệchthông tin gây ảnh hưởng đến an toàn chạy tàu.

- Tổ chức ký cam kết đảm bảo an toàngiữa địa phương với Công ty TNHH MTV quản lý kết cấu hạ tầng đường sắt sở tại,ở các điểm chốt cảnh giới do địa phương quản lý.

2. Đường sắt Việt Nam sẽ chỉ đạo và tạo mọi điều kiện để các Công ty TNHH MTV Quản lý đường sắt và các Công ty TNHH MTV thông tin tín hiệu ĐS sở tại, hỗ trợ dụng cụ phòng vệ như: cờ, đèn, pháo phòng vệcho các điểm cảnh giới và phối hợp với Tỉnh trong việc tổ chức mở lớp hướng dẫnnghiệp vụ cho nhân viên cảnh giới. Lắp đặt điện thoại liên lạc giữa TBCT ga vớicác điểm chốt cảnh giới khi có đủ điều kiện (có người cảnh giới, chòi gác và cókhóa cửa).

3. Đối với các ĐN cần kết nối vớitín hiệu đường bộ với đường sắt:

Đề nghị Tỉnh chỉ đạo đơn vị quản lýđường bộ liên quan phối hợp với Công ty TNHH MTV thông tin tín hiệu ĐS sở tại,thống nhất về phương án kết nối làm cơ sở cho việc thiết kế, lắp đặt và quản lýhoạt động giao thông tại các đường ngang này.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quảNghị quyết 88/NQ-CP và Quy chế phối hợp giữa Bộ GTVT với UBND các Tỉnh, Thànhphố trực thuộc Trung ương có đường sắt đi qua, trong việc đảm bảo trật tự antoàn giao thông tại các điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt; Đường sắtViệt Nam trân trọng đề nghị UBND tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vịtrực thuộc phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng của ngành ĐS và các Côngty quản lý kết cấu hạ tầng đường sắt, trong công tác đảm bảo ATGTĐS tại cácđiểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt.

Xin trân trọng cảm ơn./.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Phúc Tiến