TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 975/TCHQ-KTTT
V/v: Vướng mắc chứng từ thanh toán

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2006

Kính gửi: Cục hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu

Tiếp theo công văn số 2909/TCHQ-KTTT ngày 22/7/2005 của Tổng cục Hải quan về việc thanh khoản thuế cho nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu của Công ty Hikosen Cara theo nội dung tại công văn số 750/CHQ-NV ngày 31/3/2005 và công văn số 259/CHQ-NV ngày 17/1/2006 của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Trường hợp qua kiểm tra sổ sách, chứng từ kế toán và công văn của Cục thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xác nhận các hóa đơn thuế GTGT phát sinh trong năm 2001, 2002, 2003 liên quan đến 69 bộ hồ sơ thanh khoản đã được cơ quan thuế cho áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% và các chứng từ thanh toán tuy chưa thể hiện rõ các khoản thanh toán cho từng hợp đồng nhưng các chứng từ đều được phản ánh, thể hiện đúng, đầy đủ, phù hợp tại sổ chi tiết các số 112, 131, các khách hàng trả tiền phù hợp với các đối tượng thanh toán tiền hàng xuất khẩu có liên quan đến các lô hàng xuất khẩu, công nợ phải thu của Công ty với khác hàng nước ngoài phù hợp với kết quả kiểm toán của cơ quan kiểm toán thì yêu cầu Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu tiến hành thanh khoản thuế đối với 69 bộ hồ sơ Công ty đã nộp xin thanh khoản.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu biết và thực hiện. Trong trường hợp có vướng mắc báo cáo về Tổng cục Hải quan (Vụ Kiểm tra thu thuế XNK) để được giải quyết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT(2), KTTT(3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An