THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 975/TTg - QHQT
V/v Gia hạn và điều chỉnh Hiệp định Tài trợ Dự án VAHIP vay vốn WB.

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2011

Kính gửi:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Y tế;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tư pháp.

Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nướcViệt Nam (Tờ trình số 137/TTr-NHNN ngày 17 tháng 6 năm 2011), ý kiến của cácBộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 1578/BNN-HTQT ngày 06tháng 6 năm 2011), Tài chính (công văn số 7639/BTC-QLN ngày 10 tháng 6 năm2011), Ngoại giao (công văn số 1894/BNG-LPQT ngày 10 tháng 6 năm 2011), Tư pháp(công văn số 3367/BTP-PLQT ngày 14 tháng 6 năm 2011), Thủ tướng Chính phủ có ýkiến như sau:

1. Đồng ý gia hạn các Hiệp định Tàitrợ cho Dự án "Phòng chống dịch cúm gia cầm, cúm ở người và dự phòng đạidịch ở Việt Nam" từ ngày 30 tháng 6 năm 2011 đến hết ngày 31 tháng 12 năm2011 và điều chỉnh nội dung như kiến nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn nêu tại văn bản trên.

2. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thaymặt Chính phủ Việt Nam tiến hành các thủ tục với Ngân hàng Thế giới (WB) choviệc gia hạn và điều chỉnh các Hiệp định của Dự án theo quy định hiện hành.

3. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn và Bộ Y tế phê duyệt kế hoạch hoạt động của Dự án trong thời gian gia hạn;giám sát chặt chẽ và thường xuyên đảm bảo việc thực hiện đúng thủ tục, hiệu quảnhằm đẩy nhanh tốc độ giải ngân nguồn vốn WB theo các nội dung sửa đổi./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg Nguyễn Tấn Dũng (để b/c);
- PTTg Phạm Gia Khiêm;
- VPCP: BTCN, các PCN,
các Vụ: TH, KTN, KGVX, KTTH;
Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3). 25

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm