TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 976/TCT-PCCS
V/v: Thuế đối với xuất khẩu phần mềm máy tính qua mạng internet

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2006

Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW

Tổng cục Thuế nhận được phản ánh của doanh nghiệp đề nghị hướng dẫn thủ tục hồ sơ để được khấu trừ/hoàn thuế GTGT sản phẩm phần mềm xuất khẩu qua mạng internet; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm 1 mục I phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính và điểm 3 Thông tư số 84/2004/TT-BTC ngày 18/8/2004 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính; thì: sản phẩm phần mềm máy tính xuất khẩu qua mạng internet thuộc diện chịu thuế GTGT 0%.

Điều kiện để được khấu trừ/hoàn thuế GTGT đối với hoạt động xuất khẩu sản phẩm phần mềm qua mạng internet vẫn phải đáp ứng đủ điều kiện theo quy định; không cần phải có Tờ khai Hải quan hàng hóa xuất khẩu mà chỉ cần: Hợp đồng cung cấp hàng hóa cho doanh nghiệp ở nước ngoài, hóa đơn GTGT, chứng từ thanh toán qua ngân hàng theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế các tỉnh, thành phố biết và hướng dẫn thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan;
- Vụ Chính sách thuế;
- Lưu: VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương