BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9762/BTC-TCHQ
V/v hướng dẫn "tấn đăng ký"

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2013

Kính gửi:

Công ty Cổ phần Dầu khí FGAS.
(Tầng 15, tòa nhà Mipec, 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội)

Bộ Tài chính nhận được công văn số 303/TT-FG /2013ngày 03/5/2013 của Công ty cổ phần Dầu khí FGAS đề nghị hướng dẫn chính sáchthuế nhập khẩu. Về vấn đề này, sau khi trao đổi với Bộ Giao thông vận tải (côngvăn số 5383/BGTVT-VT ngày 10/6/2013) và Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 3884/BKH &ĐT-KTCN ngày 10/6/2013), Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhậpkhẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 thìmô tả hàng hóa của mã số 8901.20.50"- - Tấn đăng ký không quá5.000" (tiếng Anh: "- - Of a gross tonnage not exceeding5,000"). Theo đó, "Tấn đăng ký" (phiên bản tiếng Anh: Grosstonnage) là "tổng dung tích" (viết tắt là GT). Vì vậy, "Tấnđăng ký" (phiên bản tiếng Anh là "Gross tonnage") tạichương 89 Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 193/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính cũng chính là"tổngdung tích".

Tại công văn số 3884/BKH&ĐT-KTCN ngày 10/6/2013của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì tại Phụ lục I Danh mục thiết bị, máy móc, phụtùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng trong nước đã sản xuất được banhành kèm theo Thông tư số 04/2012/TT-BKH &ĐT ngày 13/8/2012 của Bộ Kế hoạchvà Đầu tư quy định mặt hàng"Tàu chở hàng khí hóa lỏng", số thứtự 490, phân nhóm 8901.20, có ký hiệu quy cách, mô tả đặc tính kỹ thuật "Trọngtải đến 5.000 tấn", nghĩa là mặt hàng "Tàu chở hàng khí hóa lỏng"có thể chở tối đa 5.000 tấn bao gồm hàng hóa, thủy thủ, nhiên liệu và vật dụngliên quan, không bao gồm tự trọng của riêng tàu (trùng với khái niệm trọng tảitoàn phần (DWT) theo Thông tư số 12/2010/TT-BGTVT ngày 21/4/2010 của Bộ Giaothông vận tải).

Ngày 10/6/2013, tại công văn số 5383/BGTVT-VT BộGiao thông vận tải đề nghị cho phép Công ty cổ phần Dầu khí FGAS áp dụng Thôngtư số 04/TT-BKH &ĐT nhằm tăng cường đội tàu chở khí hóa lỏng đăng ký cờ quốctịch Việt Nam, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp nhập khẩu tàu biểnchuyên dùng, doanh nghiệp vận tải biển Việt Nam hiện đang trong tình trạng rấtkhó khăn về tài chính, sản xuất, kinh doanh không có hiệu quả, thua lỗ kéo dài…

Do vậy, tàu vận tải biển chuyên chở khí hóa lỏngtrong nước chưa sản xuất được đề cập tại công văn số 303/TT-FG/2013 của Công tycổ phần dầu khí FGAS đối với dòng hàng 8901.20.50"- - Tấn đăng kýkhông quá 5.000"tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theoThông tư số 193/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 được áp dụng thống nhất với khái niệm"trọng tải"như quy định tại Thông tư số 04/2012/TT-BKH&ĐTngày 13/8/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Bộ Tài chính thông báo để công ty cổ phần Dầu khíFGAS biết và liên hệ với các Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi Công ty làm thủ tụchải quan để được giải quyết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ GTVT (để ph/h);
- Bộ KH&ĐT (để ph/h);
- Vụ CST (để phối hợp th/h);
- Cục Hải quan tỉnh, tp. (để th/h);
- Lưu: VT, TCHQ (4b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn