BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG
CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
------------------

Số: 977/TCHQ-TXNK
V/v chi phí đóng gói bao bì

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2015

Kính gửi:

Tổng công ty Phân bón và hóa chất dầu khí - CTPT Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh.
(Đ/c: Lầu 6, tòa nhà PVFCCo, s 43 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, TPHCM)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 954/CNPBHC-KD ngày 24/11/2014 của Tổng công ty Phân bón và hóa chất dầu khí - CTPT Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh về vướng mắc khi khai báo hải quan đối vớichi phí đóng gói bao bì tại cầu cảng đối với hàng hóanhập khẩu thuộc tờ khai hải quan số 8/NKD01ngày 03/01/2013 tại Chi cục Hải quan Cảng Quy Nhơn, Cục Hải quan tỉnhBình Định. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ýkiến như sau:

Qua kiểm tra, xem xét thì tờ khai hải quan số 8/NKD01 ngày03/01/2013 nêu trên đã được Chi cục Kiểm trasau thông quan - Cục Hải quan Bình Định thựchiện kiểmtra sau thông quan vàcó Quyết định ấn định thuế. Do vậy, căn cứquy định tại Điều 41 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 của Quốc hội ngày 29/11/2006; Điều 29 Thông tư số 205/2010/TT-BTC ngày15/12/2010 của BTài chính thì:Người nộp thuế phải nộp số thuế ấn định theo thông báo của cơ quan quản lý thuế. Trường hp không đồng ývới số thuế do cơ quan quản lý thuế ấn định thì người nộp thuế vẫn phải nộp số thuế đó, đồng thờicó quyền yêu cầu cơ quan quản lý thuế giải thích hoặc khiếu nại, khởi kiệnvề việc ấn định thuế.

Tổng cục Hải quan trả lời để Tổng công ty Phân bón và hóa chấtdầu khí CTPT Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh biếtvà thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
-
Cục HQ Bình Định (để biết);
-
Lưu: VT, TXNK-PG (5).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THU XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Tuấn