BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9774/BTC-TCHQ
V/v xuất khẩu than

Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2015

Kính gửi:Công ty PT. Vietmindo Energitama.
(Đ/c: Uông Thượng, Uông Bí, Quảng Ninh)

Trả lời công văn số 218/LO /VE/MOF/A2-VII/2015 ngày09/7/2015 của Công ty PT. Vietmindo Energitama việc xuất khẩu mặt hàng than, BộTài chính có ý kiến như sau:

Trong khi chờ ý kiến của Thủ tướng Chính phủ trảlời đề nghị của Bộ Công Thương tại công văn số 7029/BCT-TCNL ngày 13/7/2015, đểtạo điều kiện hỗ trợ và tránh tổn thất cho Công ty do tàu chở hàng đã đến cảng,Bộ Tài chính đồng ý để Công ty được làm thủ tục xuất khẩu than với số lượng bổsung là 25.000 tấn than trong tháng 7 năm 2015 theo như đề nghị của Công ty nêutại công văn số 218/LO /VE/MOF/A2-VII/2015 ngày 09/7/2015. Công ty phải có vănbản cam kết gửi cơ quan Hải quan nơi làm thủ tục về việc thực hiện trừ lùi sốlượng than xuất khẩu bổ sung nêu trên vào hạn mức xuất khẩu của năm 2016 trong trườnghợp Thủ tướng Chính phủ không đồng ý việc điều chỉnh, bổ sung lượng xuất khẩuthan của Công ty theo như đề nghị của Bộ Công Thương nêu tại công văn số7029/BCT-TCNL ngày 13/7/2015. Trường hợp Thủ tướng Chính phủ đồng ý với đề nghịcủa Bộ Công Thương thì lượng than xuất khẩu bổ sung nêu trên sẽ được trừ vàolượng than Công ty còn được phép xuất khẩu của năm 2015.

Bộ Tài chính trả lời để Công ty biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng (để b/c);
- Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c)
- Cục HQ Quảng Ninh (để t/hiện);
- Lưu: VT, TCHQ (12 b).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh