BỘ Y TẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 978/BYT-KH-TC
V/v triển khai thực hiện nâng mức hỗ trợ mua thẻ BHYT cho người thuộc hộ cận nghèo.

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2012

Kính gửi:

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
- Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Bộ Y tế nhận được công văn số 502/VPCP-KTTH ngày 30/01/2012 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến của Thủtướng Chính phủ về việc nâng mức hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho người thuộchộ cận nghèo như sau:

“Đồng ý nângmức hỗ trợ cho người thuộc hộ cận nghèo tham gia bảo hiểm y tế lên 70% từ năm2012”.

Bộ Y tế xin thông báo và đề nghịQuý Bộ/Cơ quan tổ chức triển khai thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướngChính phủ.

Rất mong sự hợp tác của Quý Bộ/Cơquan.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Nguyễn Thị Xuyên;
- Vụ Bảo hiểm y tế (để phối hợp);
- Lưu: VT, KH-TC (4)

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Kim Tiến