TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 978/TCHQ-GSQL
V/v: Xin thành lập kho ngoại quan

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2006

Kính gửi:

Công ty cổ phần XNK Hà Tĩnh
Địa chỉ: 86 Phan Đình Phùng, Thị Xã Hà Tĩnh

Trả lời công văn số 59/XNK ngày 24/02/2006 của Công ty Cổ phần XNK Hà Tĩnh về việc xin thành lập kho ngoại quan, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định điều 22 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ hướng dẫn Luật Hải quan về điều kiện thành lập kho ngoại quan thì Doanh nghiệp xin thành lập kho ngoại quan phải được thành lập theo quy định của pháp luật, có chức năng kinh doanh kho bãi, giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Vị trí thành lập kho ngoại quan phải ở các khu vực cảng biển quốc tế, cảng Hàng không dân dụng quốc tế, cửa khẩu đường bộ, đường sắt quốc tế là đầu mối giao lưu hàng hóa giữa Việt Nam với nước ngoài, có điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu; hoặc ở các khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu chế xuất, khu kinh tế đặc biệt khác. Nếu Công ty đáp ứng các điều kiện theo quy định dẫn trên thì Công ty nộp hồ sơ xin thành lập kho ngoại quan tại Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh. Cục Hải quan Hà Tĩnh sẽ kiểm tra hồ sơ và khảo sát thực tế kho bãi nếu đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh sẽ báo cáo Tổng cục Hải quan để được cấp giấy phép thành lập kho ngoại quan.

Đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp với Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh để được hướng dẫn./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan Hà Tĩnh (để biết);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An