BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 978/TCHQ-KTTT
V/v tạm giải toả cưỡng chế

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2007

Kính gửi:

- Cục Hải quan Hà Tĩnh
- Công ty cổ phần xuất nhập khẩu và hợp tác đầu tư VILEXIM
(170 đường Giải Phóng - Phương Liệt - Thanh Xuân - Hà Nội)

Trả lời công văn số 870/KD3 -VLX ngày 19/01/2007 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu và hợp tác đầu tư VILEXIM về việc xem xét tạm giải toả cưỡng chế tiền thuế truy thu. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 22 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14/06/2005 của Quốc hội yêu cầu Công ty phải nộp đủ số tiền thuế truy thu của các tờ khai 06/NKD ngày 12/01/2005; 13/NKD ngày 07/03/2005 tại Chi cục Hải quan Hồng Lĩnh (Cục Hải quan Hà Tĩnh) với tổng số tiền thuế là 236.332.000 đ.

Trường hợp Công ty có khó khăn về tài chính, căn cứ vào điểm b khoản 2 Điều 63 Nghị định 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ; Căn cứ mục IV phần G Thông tư 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính, yêu cầu Công ty phải đăng ký kế hoạch nộp hết số nợ thuế truy thu của các lô hàng nhập khẩu tivi nhãn hiệu Sony từ Thái Lan tại hai tờ khai nêu trên với Cục Hải quan Hà Tĩnh, đồng thời có tổ chức tín dụng hoặc tổ chức khác hoạt động theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng bảo lãnh về số nợ truy thu đó. Trên cơ sở cam kết của Công ty và bảo lãnh của tổ chức tín dụng, Cục Hải quan Hà Tĩnh xem xét cho Công ty được nộp chậm số nợ thuế truy thu nêu trên. Trong thời gian chậm nộp số thuế truy thu Công ty phải nộp 0,1% số tiền chậm nộp cho mỗi ngày nộp chậm.

Sau khi có xác nhận của Cục Hải quan Hà Tĩnh cho phép Công ty được chậm nộp thuế truy thu, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố sẽ xem xét để Công ty cổ phần xuất nhập khẩu và hợp tác đầu tư VILEXIM được tạm giải toả cưỡng chế làm thủ tục hải quan đến hết 31/03/2007, với điều kiện:

Ngoài số nợ thuế nêu trên Công ty không có nợ thuế, nợ phạt chậm nộp của các lô hàng khác, các lô hàng mới phát sinh đủ điều kiện nhập khẩu đồng thời Công ty phải nộp đủ thuế trước khi giải phóng hàng.

Giao Cục Hải quan Hà Tĩnh theo dõi đôn đốc việc thực hiện cam kết trả nợ của Công ty, nếu không thực hiện đúng cam kết thì báo cáo về Tổng cục để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty cổ phần xuất nhập khẩu và hợp tác đầu tư VILEXIM liên hệ với Cục Hải quan Hà Tĩnh để được giải quyết cụ thể./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc