BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 978/TCT-PCCS
V/v: thuế suất thuế GTGT

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2007

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Khánh Hòa

Trả lời công văn số 435/CT-TTHTng ày 18/01/2007 của Cục thuế tỉnh Khánh Hòa đề nghị hướng dẫn vướng mắc về thuế suất thuế giá trị gia tăng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Thuế suất thuế GTGT đối với sản phẩm cơ khí tiêu dùng.

Căn cứ điểm 2.21, Mục II, Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGTquy định: "Sản phẩm cơ khí (trừ sản phẩm cơ khí tiêu dùng) bao gồm: Các loại máy móc, thiết bị như: tầu, thuyền các loại, phương tiện vận tải khác; các loại phụ tùng, bán thành phẩm của các loại sản phẩm nói trên làm bằng kim loại" áp dụng thuế suất thuế GTGT 5%.

Theo quy định trên thì tầu, thuyền được sản xuất, kinh doanh trong nước thuộc diện chịu thuế GTGT với thuế suấ t5%.

Trường hợp sản phẩm là cấu kiện nổi khác thuộc phân nhóm 8907.90 được sản xuất trước thời điểm Thông tư số 62/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính có hiệu lực thi hành, áp dụng thuế suất thuế GTGT theo quy định tại điểm 2.2, Mục II, Phần B Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính là 5%.

2. Thuế suất thuế GTGT đối với hoạt động cho thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước.

Căn cứ Luật thuế GTGT số 02/1997/QH9 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 10/5/1997 tại kỳ họp Khóa IX, kỳ họp thứ 11 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT số 07/2003/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hộichủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2003 tại kỳ họp khóa XI, kỳ họp thứ 3.

Căn cứ Điểm 6, Nghị quyết số 23/2006/NQ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về một số giải pháp về đẩy nhanh tiến độ bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê theo quy định tại Nghị định số 61/CP ngày 5/7/1994 của Chính phủ.

Tại công văn số 14753/BTC-TCT ngày23/11/2006 hướng dẫn thuế GTGT đối với hoạt động cho thuê nhà thuộc sở hữu Nhà nước.

Theo các hướng dẫn trên thì hoạt động cho thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước không thuộc diện chịu thuế GTGT.

Trường hợp các Công ty kinh doanh nhà cho thuê nhà đã tính và kê khai nộp thuế GTGT theo hướng dẫn tại công văn số 1390/TCT-PCCS ngày 11/5/2005 của Tổng cục Thuế thì không thực hiện điều chỉnhlại.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Khánh Hòa biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương