BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 9786/BCT-TTTN
V/v Xác nhận thương nhân đủ điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu khí dầu mỏ hóa lỏng

Hà Nội, ngày 29 tháng 09 năm 2010

Kính gửi: Công ty TNHH một thành viênThương mại Dầu khí Đồng Tháp

Sau khi thẩm định báo cáo về cơ sở vật chất kinh doanh, hệthống đại lý kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng của Công ty, theo quy định tại tiếta, khoản 1, Điều 56 Nghị định 107/2009/NĐ-CP ngày 26/11/2009 của Chính phủ vềkinh doanh dầu khí hóa lỏng, Bộ Công Thương xác nhận: Công ty TNHH một thànhviên Thương mại dầu khí Đồng Tháp đủ điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu khí dầu mỏhóa lỏng.

Bộ Công Thương đã có công văn số 9365/BCT-TTTN ngày16/9/2010 về danh sách thương nhân đủ điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu khí dầu mỏhóa lỏng (đợt 2 năm 2010) gửi Tổng cục Hải quan, trong đó có Công ty TNHH mộtthành viên Thương mại Dầu khí Đồng Tháp.

Trong quá trình hoạt động kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩukhí dầu mỏ hóa lỏng, Công ty phải tuân thủ các quy định tại Nghị định107/2009/NĐ-CP ngày 26/11/2009 của Chính phủ về kinh doanh dầu khí hóa lỏng vàquy định hiện hành khác của pháp luật có liên quan.

Bộ Công Thương xin thông báo để Công ty biết, thực hiện./.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hồ Thị Kim Thoa