BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 979/BNN-TCTS V/v nuôi trồng thủy sản ngoài quy hoạch

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2013

Kính gửi: Ủyban nhân dân tỉnh Bến Tre

Trả lời Công văn số 687/UBND-KTN ngày 20/02/2013 củaỦy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc hướng dẫn xử lý các hộ nuôi tôm ngoài vùngquy hoạch, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

1. Việc nuôi trồng thủy sản phải theo quy hoạch đãđược quy định tại khoản 2, Điều 12 Nghị định 59/2005/NĐ-CPngày 04/5/2005 của Chính phủ về điều kiện sản xuất kinh doanh một số ngành nghềthủy sản và xử lý vi phạm nuôi trồng thủy sản không theo quy hoạch thực hiệntheo điểm a, khoản 3 Điều 15 Nghị định số 31/2010/NĐ-CPngày 29/3/2010 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủysản.

2. Việc hướng dẫn tiêu chí cơ sở nuôi trồng thủy sảnquy mô nhỏ:

a) Đã được Bộ Thủy sản (nay là Bộ Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn) hướng dẫn tại Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20/3/2006hướng dẫn thực hiện Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 của Chính phủ về điềukiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản, tại điểma, khoản 2, mục I, Thông tư số 02/2006/TT-BTS quy định “Hộ gia đình, cánhân nuôi trồng thủy sản ,…. có quy mô nhỏ, theo phương pháp thủ công không thuộcđối tượng điều chỉnh của Nghị định khi có thu nhập thấp theo quy định tại khoản 2 Điều 24 Nghị định số 109/2004/NĐ-CP ngày 02/4/2004 củaChính phủ về Đăng ký kinh doanh nhưng phải bảo đảm các điều kiện về vệ sinh antoàn thực phẩm, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về vệ sinh antoàn thực phẩm và pháp luật về bảo vệ môi trường”.

b) Theo Khoản 2, Điều 24 Nghị địnhsố 109/2004/NĐ-CP của Chính phủ về Đăng ký kinh doanh đã quy định “2. Hộgia đình sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, làm muối và những người bán hàng rong,quà vặt, làm dịch vụ có thu nhập thấp không phải đăng ký kinh doanh. Ủy bannhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định mức thu nhập áp dụngtrên phạm vi địa phương theo đó hộ gia đình kinh doanh hoặc làm dịch vụ có thunhập thấp hơn mức quy định không phải đăng ký kinh doanh”.

c) Hiện nay, Thông tư số 02/2006/TT-BTS vẫn có hiệulực và Nghị định số 109/2004/NĐ-CP được thay thế bằng Nghị định 43/2010/NĐ-CPngày 15/4/2010 của Chính phủ về Đăng ký doanh nghiệp, tại khoản2, Điều 49 có quy định “2. Hộ gia đình sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, làmmuối…. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định mức thunhập thấp áp dụng trên phạm vi địa phương”.

Căn cứ theo các quy định trên, đề nghị Ủy ban nhândân tỉnh Bến Tre chỉ đạo ngành chức năng tham mưu xác định mức thu nhập thấp tạiđịa phương để làm cơ sở cho việc thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);

- Lưu: VT,
TCTS.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ
TRƯỞNG
Văn Tám