THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 979/TTg - KTN
V/v quyết định nhu cầu sử dụng đất để thực hiện dự án, công trình cấp bách

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2011

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
- Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môitrường tại công văn số 2086/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 09 tháng 6 năm 2011 về quyết địnhnhu cầu sử dụng đất để thực hiện dự án, công trình cấp bách trong thời gian quyhoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) cáccấp chưa được xét duyệt, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh, thànhphố trực thuộc Trung ương quyết định nhu cầu sử dụng đất trong năm 2011 (thuhồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất) để thực hiện dựán, công trình cấp bách đã được xác định nhu cầu sử dụng đất trong Quy hoạch sửdụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006-2010) được cơ quan nhànước có thẩm quyền xét duyệt nhưng đến nay chưa thực hiện và tiếp tục được xácđịnh trong Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm(2011-2015) của địa phương hoặc Dự án, công trình cấp bách dự kiến được xácđịnh trong Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm(2011-2015) của địa phương mà phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội đến năm 2020 đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố thông quatrước khi quyết định về nhu cầu sử dụng đất nêu trên và tổng hợp báo cáo Hộiđồng nhân dân tỉnh, thành phố tại kỳ họp gần nhất; đồng thời tổng hợp nhu cầusử dụng đất trên vào quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất5 năm (2011-2015) của địa phương theo quy định của pháp luật về đất đai.

2. Về nhu cầu chuyển mục đích sửdụng các loại: đất rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất; đất trồng lúa;đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh; đất khu kinh tế, khu công nghiệp,khu công nghệ cao, khu đô thị, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộcTrung thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

3. Giao Bộ Tài nguyên và Môi trườnghướng dẫn các địa phương thực hiện ý kiến chỉ đạo nêu trên của Thủ tướng Chínhphủ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- VPCP: BTCN, các PCN,
Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, KGVX, NC, ĐP, TH;
- Lưu: VT, KTN (4) Th. 100

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng