TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9794/CT-TTHT
V/v: Chiết khấu thương mại

TP.Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 12 năm 2012

Kính gửi:

Công ty TNHH Thương Mại Kolbeco Việt Nam
Địa chỉ: Phòng 1808, Lầu 18, Tòa nhà Sunwah.
115 Nguyễn Huệ ,Q.1
Mã số thuế : 0310927919

Trả lời văn thư số 09/2012/CV-KOBE ngày05/11/2012 của Công ty về chiết khấu thương mại, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày28/09/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hoá đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ;

Căn cứ khoản 22 Điều 7 Mục I chương II Thông tưsố 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế Giá trịgia tăng (GTGT):

“ Trường hợp cơ sở kinh doanh áp dụng hình thứcgiảm giá bán, chiết khấu thương mại dành cho khách hàng (nếu có) thì giá tínhthuế GTGT là giá bán đã giảm, đã chiết khấu thương mại dành cho khách hàng.Trường hợp việc giảm giá bán, chiết khấu thương mại căn cứ vào số lượng, doanhsố hang hóa, dịch vụ thì số tiền giảm giá , chiết khấu của hàng hóa đã bán đượctính điều chỉnh trên hóa đơn bán hang hóa , dịch vụ của lần mua cuối cùng hoặckỳ tiếp theo. Trường hợp số tiền giảm giá, chiết khấu được lập khi kết thúcchương trình (kỳ) giảm giá, chiết khấu hàng bán thì được lập hoá đơn điều chỉnhkèm bảng kê các số hóa đơn cần điều chỉnh, số tiền, tiền thuế điều chỉnh. Căncứ vào hóa đơn điều chỉnh, bên bán và bên mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán,thuế đầu ra, đầu vào.”

Trường hợp Công ty theo trình bày, mua thép chỉmột lần được người bán chiết khấu thương mại thì khi lập hóa đơn GTGT giá bánthép ghi trên hóa đơn có thể ghi là giá bán đã giảm trừ chiết khấu, trường hợpngười bán muốn ghi giá bán thép (chưa trừ chiết khấu) và ghi riêng một dòng sốtiền chiết khấu thương mại trên hóa đơn thì không được ghi âm, dòng cộng tiềnhàng là giá bán đã trừ chiết khấu thương mại để tính thuế GTGT.

Về việc người bán hàng hóa cho Công ty có chiếtkhấu thương mại đề nghị được xuất 2 hóa đơn, một hóa đơn cho giá trị hàng hóa,một hóa đơn cho khoản chiết khấu thương mại được giảm trừ là không đúng theoquy định.

Trường hợp Công ty mua hàng nhiều lần, người báncó chương trình chiết khấu thương mại do mua đạt được doanh số nhất định, khoảnchiết khấu thương mại được trừ trên hóa đơn vào kỳ bán hàng lần sau hoặc kỳ bánhàng cuối cùng, thì số tiền chiết khấu của các hóa đơn mua lần trước được điềuchỉnh giảm trên hóa đơn mua lần kế tiếp hoặc lần sau cùng, Công ty không đượcghi âm trên Bảng kê đầu vào của kỳ lập hóa đơn giảm trừ chiết khấu hoặc điềuchỉnh lại thuế đầu vào của các kỳ kê khai thuế GTGT của các hóa đơn mua hànglần trước được chiết khấu.

Trường hợp Công ty mua hàng nhiều lần, người báncó chương trình giảm giá, chiết khấu thương mại do mua đạt được doanh số nhấtđịnh, số tiền giảm giá, chiết khấu được lập khi kết thúc chương trình (kỳ) giảmgiá, chiết khấu hàng bán thì người bán được lập hoá đơn điều chỉnh kèm bảng kêcác số hóa đơn cần điều chỉnh, số tiền, tiền thuế điều chỉnh. Căn cứ vào hóađơn điều chỉnh, Công ty ghi âm vào bảng kê đầu vào mẫu 01-2/GTGT của tháng nhậnhóa đơn điều chỉnh.

Cục Thuế TP. trả lời Công ty để biết và thựchiện theo đúng các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại công vănnày./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Pháp chế
- Phòng Kiểm Tra số 2
- Vụ chính sách
-Web-Cục thuế
- Lưu: HC, TTHT.
2766-298550/12 Trung

KT CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga