BỘ XÂY DỰNG
----------------------
V/v: hướng dẫn áp dụng Thông tư số 09/2008/TT-BXD .
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------
Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2011

Kính gửi : Công ty TNHH một thành viên cấp thoát nước Bắc Ninh
Trả lời văn bản số 210/CV-XLCT ngày 10/6/2011 của Công ty TNHH một thành viên cấp thoát nước Bắc Ninh về việc hướng dẫn áp dụng Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:
1. Việc điều chỉnh giá vật liệu xây dựng quy định tại Thông tư số 09/2008/TT-BXD được áp dụng đối với các gói thầu đã và đang triển khai thực hiện theo hình thức giá hợp đồng trọn gói, hình thức giá hợp đồng theo đơn giá cố định được ký kết trước thời điểm Thông tư số 09/2008/TT-BXD có hiệu lực.
Đối với hợp đồng “Thi công xây dựng dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở Vũ Ninh – Kinh Bắc” được ký ngày 17/9/2008 (ký sau thời điểm Thông tư số 09/2008/TT-BXD có hiệu lực) thì không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư số 09/2008/TT-BXD.
2. Thông tư số 09/2008/TT-BXD đến nay vẫn còn hiệu lực đối với những hợp đồng ký kết trước thời điểm Thông tư có hiệu lực.
Trên đây là ý kiến trả lời của Bộ Xây dựng, Công ty TNHH một thành viên cấp thoát nước Bắc Ninh căn cứ hướng dẫn trên để thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, KTXD (Nh5).
TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
(Đã ký)
Phạm Văn Khánh