BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
-------

Số: 98/BXD-QLN
V/v thực hiện Nghị quyết 48/2007/NQ-CP của Chính phủ

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2008

Kínhgửi:Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 21/12/2007, Văn phòng Chínhphủ có văn bản số 7385/VPCP-CN nêu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng TrungHải giao Bộ Xây dựng tiếp tục kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụcủa các cơ quan liên quan và của các địa phương về việc bán nhà ở thuộc sở hữunhà nước cho người đang thuê theo Nghị định số 61/CP , báo cáo Thủ tướng Chínhphủ trong tháng 01 năm 2008 và tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quanhướng dẫn địa phương thực hiện Nghị quyết số 48/2007/NQ-CP ngày 30/8/2007 và ýkiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 73/TTg-CN ngày 16/01/2007.

Thực hiện nhiệm vụ nêu trên, vềviệc báo cáo tình hình thực hiện công tác bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước, ngày04/01/2008 Bộ Xây dựng đã có Công văn số 21/BXD-QLN đề nghị các địa phương báocáo tình hình bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê theo Nghịđịnh số 61/CP . Đề nghị các địa phương khẩn trương thực hiện việc báo cáo nêutrên để Bộ Xây dựng tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ theo đúng thời gian quyđịnh.

Về việc hướng dẫn thực hiện Nghịquyết số 48/2007/NQ-CP và Công văn số 73/TTg-CN đồng thời để trả lời chung mộtsố địa phương về kiến nghị giải quyết bán nhà ở đối với những hồ sơ mua nhà đãnộp trước ngày 31/12/2007 và việc bán nhà riêng lẻ có khả năng sinh lợi cao, BộXây dựng đề nghị Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố thực hiện một số nội dungsau:

1. Tiếp tục giải quyết bán nhà ởthuộc sở hữu nhà nước thuộc diện được bán cho người đang thuê đối với những hồsơ đã nộp từ ngày 31/12/2007 trở về trước, việc giải quyết bán nhà phải đảm bảođơn giản thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi cho người mua nhà và đúng thời gianđã quy định tại quy trình bán nhà ở mà địa phương đã ban hành.

2. Yêu cầu Uỷ ban nhân dân các tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương xây dựng phương thức và giá bán đốivới nhà ở riêng lẻ có khả năng sinh lợi cao tại vị trí mặt đường, mặt phố đểtrình Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố thông qua và hoàn thành việc bán đốivới nhà ở loại này trong năm 2008.

3. Về giá cho thuê nhà ở thuộcsở hữu nhà nước, ngày 23/11/2007, Bộ Xây dựng đã có Tờ trình số 76/TTr-BXD đềnghị ban hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về bảng giá chuẩn cho thuê nhàở thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại. Trong khi Quyết địnhnày chưa được ban hành thì các địa phương vẫn tiếp tục áp dụng giá cho thuê nhàở thuộc sở hữu nhà nước theo quy định tại Quyết định số 118/TTg ngày 27/11/1992của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Xây dựng đề nghị Uỷ ban nhândân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan liên quantiếp tục thực hiện việc bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuêtheo Nghị định số 61/CP theo đúng nội dung trên. Trong quá trình thực hiện, nếucó vướng mắc đề nghị gửi văn bản về Bộ Xây dựng để được hướng dẫn, giải quyếthoặc trình Thủ tướng Chính phủ xem xét đối với những vấn đề vượt thẩm quyền./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở XD các tỉnh, thành phố; Sở TNMT&NĐ Hà Nội, Sở TNMT Đà Nẵng;
- Lưu VP, QLN (2).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam