TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
----------------------
V/v: Thủ tục hải quan đối với bột đá vôi CaCO3 xuất khẩu
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2012

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh
Trả lời công văn số 287/HQTN-NV ngày 28/02/2012 của Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh về việc thủ tục hải quan đối với bột đá vôi CaCO3 xuất khẩu, Cục Giám sát quản lý về hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh căn cứ quy định tại điểm 11 Phụ lục 02 ban hành kèm theo Thông tư số 08/2008/TT-BCT ngày 18/6/2008 của Bộ Công Thương; điểm 2.1 công văn số 171/TCHQ-GSQL ngày 12/01/2012 của Tổng cục Hải quan để giải quyết thủ tục hải quan đối với lô hàng bột đá vôi CaCO3xuất khẩu của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Phát Gia Nguyễn nêu tại công văn số 287/HQTN-NV dẫn trên.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để báo cáo);
- Lưu: VT, GS1 (3b).
KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải