TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 98/GSQL-TH
V/v thủ tục hải quan đối với hàng hóa gửi kho ngoại quan

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2015

Kính gửi:

Công ty TNHH Mitsui Việt Nam.
(Đ/c: phòng 903, tầng 9, tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm Hà Nội)

Trả lời công văn ngày 20/01/2014 của Công ty TNHHMitsui Việt Nam về việc thủ tục hải quan đối với hàng hóa từ DNCX đưa vào khongoại quan và từ kho ngoại quan đưa vào DNCX, Cục Giám sát quản lý về Hải quancó ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghịđịnh 87/2010/NĐ-CP ngày 13/08/2010 của Chính phủ thì:“Khu phi thuế quan bao gồm: khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất, kho bảo thuế, khubảo thuế, kho ngoại quan, khu kinh tếthương mại đặc biệt, khu thương mại - công nghiệp và các khu vực kinh tế khácđược thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chínhphủ”.

Tại khoản 3 Điều 2 Nghị định này cũng có quy định đốivới hàng hóa đưa từ khu phi thuế quan này sang khu phi thuế quan khác thuộc đốitượng không chịu thuế. Như vậy, hàng hóa đưa từ kho ngoại quan vào DNCX và ngượclại thuộc đối tượng không chịu thuế.

Về thủ tục hải quan đối với hàng hóatừ các khu phi thuế quan vào kho ngoại quanvà từ kho ngoại quan đưa vào các khu phi thuế quan thực hiện theo quy định tại Điều 59 Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/09/2013 của Bộ Tàichính (đối với thủ tục hải quan thủ công) hoặc điểm 3 Mục IIcông văn số 14397/BTC-TCHQ ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính (đối với thủ tụchải quan điện tử).

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Công tyTNHH Mitsui Việt Nam được biết.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TH (3).

KT. CỤC TRƯỞNG PHÓ CỤC TRƯỞNG Nguyễn Nhất Kha