UBND TỈNH KON TUM
SỞ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 98/SXD-XD
V/v áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định tại NĐ số 182/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ.

Kon Tum, ngày 25 tháng 02 năm 2014

Kính gửi: Công tyTNHH TVXD cầu đường Kon Tum.

Ngày 25/02/2014 Sở Xây dựng KonTum có nhận Văn bản số 02/VB-Cty củaCôngty TNHH TVXD cầu đường Kon Tumvề việc áp dụng mức lương tối thiểu vùngquy định tại Nghị định số 182/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ.

Căncứ Nghị định số 182/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định mứclương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tácxã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức cóthuê mướn lao động;

Căncứ Thông tư số 33/2013/TT-BLĐTBXH ngày 16/12/2013 của Bộ Lao động, Thương binhvà Xã hội hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với người lao độnglàm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cánhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động;

SởXây dựng Kon Tum trả lời như sau:

Đếnnay Bộ Xây dựng và Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum chưa có hướng dẫn về việc điềuchỉnh chi phí nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tưxây dựng công trình theo quy địnhtại Nghị định số 182/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ.

SởXây dựng Kon Tum trả lời để đơn vị biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Sở Tài chính (để biết);
- Giám đốc sở (báo cáo);
- UBND các huyện, thành phố;
- Trang TTĐT Sở XD;
- Lưu VT-PQLXD.Ptnam.

KT/GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Bách