VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 98/VPCP-KTN
V/v Đẩy mạnh công tác chuẩn bị đầu tư, xây dựng các dự án điện

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2009

Kính gửi:

- Các Bộ: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Các Tập đoàn: Điện lực, Dầu khí, Than và Khoáng sản Việt Nam;
- Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam.

Ngày30 tháng 12 năm 2008, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chủ trì cuộc họp về việcđẩy mạnh công tác chuẩn bị đầu tư, xây dựng các dự án nhiệt điện. Tham dự cuộchọp có đại diện lãnh đạo các Bộ: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;các Tập đoàn: Điện lực, Dầu khí, Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam; TổngCông ty Lắp máy Việt Nam.

Saukhi nghe Bộ Công Thương báo cáo; ý kiến của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướngHoàng Trung Hải có ý kiến kết luận như sau:

Tìnhhình triển khai công tác chuẩn bị đầu tư, xây dựng các dự án nhiệt điện thantrong thời gian vừa qua vẫn rất chậm, chưa đáp ứng yêu cầu tiến độ đề ra. Yêucầu các Bộ: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngân hàng Nhà nước ViệtNam, Ủy ban nhân dân các địa phương liên quan, chủ đầu tư các dự án nêu trêntập trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp nhằm đáp ứng yêu cầu tiến độ, cụ thể:

1.Dự án nhiệt điện Mông Dương 1: Tập đoàn Điện lực Việt Nam chỉ đạo các đơn vịliên quan khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ được giao để khởi công xây dựngcông trình chính trong Quý IV năm 2009.

2.Dự án nhiệt điện Mông Dương 2:

-Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn AES và các đơn vị liênquan khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ được giao tại công văn số 8785/VPCP-KTNngày 23 tháng 12 năm 2008 của Văn phòng Chính phủ để Dự án được cấp Giấy phépđầu tư trong Quý I năm 2009.

-Giao Bộ Công Thương là cơ quan thay mặt Chính phủ ký Bảo lãnh Chính phủ (GGU)cho các dự án BOT nhà máy điện.

Trongquá trình đàm phán với đối tác, nếu có các vướng mắc, vượt quá thẩm quyền, cácđơn vị liên quan báo cáo Bộ Công Thương xem xét, đề xuất giải pháp, trình Thủtướng Chính phủ quyết định.

-Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo Ủy ban nhân dân thị xã Cẩm Phả đẩynhanh việc thực hiện công tác bồi thường, di dân, tái định cư đáp ứng tiến độquy định.

3.Dự án nhiệt điện Thái Bình 1,2:

-Dự án nhiệt điện Thái Bình 1: Tập đoàn Điện lực Việt Nam khẩn trương hoàn thànhcác thủ tục để làm việc với đoàn JICA (Nhật Bản) thẩm định dự án ngay từ đầunăm 2009, khẩn trương khởi công xây dựng đáp ứng tiến độ vận các tổ máy theoquy định.

-Dự án nhiệt điện Thái Bình 2: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam chỉ đạo đẩy mạnh côngtác chuẩn bị đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng dùng chung; thành lập công ty cổphần, thu xếp vốn và tiến hành các thủ tục chuẩn bị đầu tư, đấu thầu, ký kếtHợp đồng EPC; khẩn trương khởi công xây dựng đáp ứng tiến độ vận hành các tổmáy theo tiến độ quy định.

4.Dự án nhiệt điện Nghi Sơn 1:

-Tập đoàn Điện lực Việt Nam khẩn trương hoàn thành các thủ tục vay vốn đối vớiDự án để thỏa thuận với JBIC.

-Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo chính quyền địa phương đẩy nhanh thựchiện công tác bồi thường, di dân, tái định cư, trước mắt ưu tiên khu vực mặtbằng nhà máy, đẩy nhanh tiến độ đáp ứng tiến độ quy định, báo cáo kết quả lên Thủtướng Chính phủ cuối tháng 1 năm 2009.

5.Dự án nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2:

BộCông Thương đẩy nhanh tiến độ đấu thầu, quyết định nhà thầu, ký Hợp đồng BOT …,để Dự án được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, triển khai thi công đáp ứng tiến độquy định; đồng ý Ngân hàng Thế giới (WB) tham gia bảo lãnh một phần cho dự án.

6.Dự án nhiệt điện Vũng Áng 1:

-Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương có ý kiến thẩm định phương án lựa chọn nhàthầu EPC, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

-Bộ Công Thương hướng dẫn các bên thực hiện việc thành lập Công ty cổ phần,triển khai Dự án theo đúng quy định hiện hành.

-Công ty cổ phần đàm phán phương án tín dụng với JBIC, báo cáo Bộ Tài chính.

7.Dự án nhiệt điện Vũng Áng 2:

BộCông Thương chỉ đạo Chủ đầu tư khẩn trương thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư,khẩn trương khởi công đáp ứng tiến độ vận hành tổ máy theo tiến độ quy định.

8.Dự án nhiệt điện Vĩnh Tân 1,2:

-Bộ Công Thương yêu cầu Tập đoàn Lưới điện Phương Nam (CSG-Trung Quốc) báo cáotình hình thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư dự án trong thời gian vừa qua, kịpthời giải quyết vướng mắc; hướng dẫn Tập đoàn Lưới điện Phương Nam tiến hànhthành lập công ty cổ phần, khảo sát thiết kế, lập dự án đầu tư, lập thiết kế cơsở, thỏa thuận hợp đồng mua bán điện (PPA,…), trường hợp vượt quá thẩm quyền,báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

-Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam là cổ đông của Dự án nhiệtđiện Vĩnh Tân 1 tiếp tục thực hiện đầu tư các công trình hạ tầng dùng chungthuộc Trung tâm điện lực Vĩnh Tân; khẩn trương hoàn thành công tác san nền nhàmáy chính Dự án Vĩnh Tân 2 để bàn giao trước tháng 9 năm 2009.

-Tập đoàn Điện lực Việt Nam tiếp tục thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướngChính phủ tại công văn số 483/TTg-CN ngày 31 tháng 3 năm 2008; khẩn trương xemxét, xác định nhà thầu, tiến hành ký Hợp đồng EPC, khởi công dự án đáp ứng tiếnđộ quy định.

-Giao Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam có ý kiến với Tập đoànLưới điện Phương Nam (Trung Quốc) nghiên cứu đề xuất phương án cung cấp thannhập khẩu cho Trung tâm điện lực Vĩnh Tân.

-Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận chỉđạo các đơn vị liên quan thực hiện Dự án tiếp nước Lòng Sông – Đá Bạc, đảm bảocung cấp nước ngọt cho Trung tâm điện lực Vĩnh Tân, báo cáo kết quả lên Thủtướng Chính phủ trong tháng 01 năm 2009.

9.Dự án nhiệt điện Vĩnh Tân 3:

-Bộ Công Thương hướng dẫn Công ty cổ phần gồm EVN, One Energy, Công ty cổ phầnĐầu tư và Dịch vụ Thái Bình Dương (Pacific Corporation) khẩn trương hoàn thànhthủ tục đầu tư, công tác chuẩn bị xây dựng, trình duyệt theo quy định hiện hànhnhằm đáp ứng tiến độ quy định.

10.Dự án nhiệt điện Duyên Hải 1:

Tậpđoàn Điện lực Việt Nam khẩn trương hoàn thành thủ tục đầu tư, triển khai côngtác chuẩn bị xây dựng để thực hiện ngay từ đầu năm 2009; khẩn trương đàm phánvới Hãng SKODA Paraha để thu xếp tài chính với Ngân hàng CEB. Trường hợp HãngSKODA Paraha không có khả năng thực hiện, Tập đoàn có phương án chọn nhà thầukhác báo cáo Bộ Công Thương, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

11.Dự án nhiệt điện Duyên Hải 2:

BộCông Thương hướng dẫn Tập đoàn Janakusa (Malaixia) khẩn trương hoàn thành thủtục đầu tư, công tác chuẩn bị xây dựng, trình duyệt theo quy định hiện hànhnhằm đáp ứng tiến độ quy định.

12.Dự án nhiệt điện Long Phú 1:

Tậpđoàn Dầu khí Việt Nam khẩn trương hoàn thành thủ tục đầu tư, công tác chuẩn bịxây dựng, trình duyệt theo quy định hiện hành, nhằm đáp ứng tiến độ quy định;thực hiện đầu tư các công trình hạ tầng dùng chung thuộc Trung tâm điện lựcLong Phú.

13.Giao Tập đoàn Dầu khí Việt Nam làm chủ đầu tư Dự án nhiệt điện Quảng Trạch 1công suất 2x600 MW, tỉnh Quảng Bình; nhiệt điện Sông Hậu 1 công suất 2x600 MW,tỉnh Hậu Giang và các cơ sở hạ tầng dùng chung cho các Trung tâm nhiệt điệnnày. Bộ Công Thương hướng dẫn chủ đầu tư lập dự án đầu tư, trình duyệt theo quyđịnh hiện hành.

BộCông Thương có trách nhiệm phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương liên quankiểm tra, hướng dẫn và giải quyết kịp thời các vướng mắc các dự án nêu trên vàbáo cáo kết quả thực hiện lên Thủ tướng Chính phủ.

Vănphòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, ngành, địa phương, các đơn vị liênquan biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng; các PTT Chính phủ;
- Các Bộ: Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường;
- UBND các tỉnh: Quảng Ninh, Thái Bình, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Bình Thuận, Trà Vinh, Sóc Trăng, Hậu Giang;
- Đ/c Thái Phụng Nê, Phái viên TTCP;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN: Văn Trọng Lý, Phạm Văn Phượng, Cổng TTĐT, các Vụ TKBT, KTTH, ĐP, QHQT;
- Lưu: VT, KTN (4)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý