TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 980/GSQL-TH
V/v ghi nhãn hàng hóa

Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2014

Kính gửi: Công ty CP Sản xuất kinhdoanh XNK Bình Thạnh (GILIMEX).
(Đ/c: Tầng 1, Tòa nhà GiLiMex 24C Phan Đăng Lưu, P6, Q. Bình Thạnh, Tp. HồChí Minh)

Cục Giám sát quản lý nhận được công văn số 55/GIL-XNKngày 30/6/2014 của Công ty CP Sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu Bình Thạnh(GILIMEX) về việc đề nghị cho phép Công ty ghi "made in China" trênnhãn sản phẩm túi ba lô, túi xách xuất khẩu sang Hoa Kỳ, Cục Giám sát quản lývề Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ theo quy định tại Khoản 3 Điều 5 Nghị định 89/2006/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2006 về nhãn hàng hóa quy định: "Trườnghợp tổ chức, cá nhân nước ngoài nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam yêu cầu ghinhãn hàng hóa theo hợp đồng mua bán hàng hóa và chịu trách nhiệm về yêu cầu củamình thì tổ chức, cá nhân xuất khẩu hàng hóa được thực hiện theo hợp đồng vớiđiều kiện những yêu cầu này không m sailệch bản chất của hàng hóa, không vi phạm pháp luật Việt Nam và pháp luật củanước nhập khẩu", trường hợp tổ chức, cá nhân nước ngoài nhập khẩu hànghóa của Công ty có yêu cầu riêng về ghi nhãn hàng hóa trong hợp đồng mua bánhàng hóa và theo quy định về quy tắc xuất xứ của Hoa Kỳ như trình bày tại côngvăn trên thì cơ quan Hải quan chấp nhậncho Công ty được ghi nhãn (trong đó có nội dung xuất xứ là made in China trên sản phẩm xuất khẩu) theo yêu cầu của đốitác nhập khẩu nếu đáp ứng các quy định nêu trên. Đề nghị Công ty liên hệ CụcHải quan tỉnh, thành phố nơi làm thủ tục xuất nhập khẩu để được giải quyết.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Công tybiết.


Nơi nhận:

- Như trên;
- Cục HQ TP. Hồ Chí Minh (để th/h);
- Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn