BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

Số: 980/TCHQ-GSQL
V/v vận chuyển, tập kết gỗ của Công ty TNHH Bảo Hoàng

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2015

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 25/HQGLKT-NV ngày07/01/2015 của Cục Hải quan tỉnh Gia Lai - Kon Tum báo cáo việc Công ty TNHH BảoHoàng tập kết mặt hàng gỗ chờ làm thủ tục hải quan không đúng tọa độ vị trí cáccửa khẩu UBND tỉnh Gia Lai đã công bố; quá trình vận chuyển, tập kết không chịusự giám sát của cơ quan hải quan. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến traođổi như sau:

1. Ngày 19/3/2014 Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai đã có Quyết địnhsố 117/QĐ-UBND công bố mở 05 cửa khẩu phụ, lối mở tại các vị trí có tọa độ cụthể; Tổng cục Hải quan đã có công văn số 3116/TCHQ-GSQL ngày 26/3/2014, công vănsố 6192/TCHQ-GSQL ngày 30/5/2014 đồng ý bố trí lực lượng, phê duyệt quy địnhgiám sát hàng hóa tại các cửa khẩu phụ, lối mở trên. Căn cứ Luật Hải quan vàcác quy định của pháp luật thì thủ tục, kiểm tra, giám sát đối với hàng hóa nhậpkhẩu là do cơ quan hải quan; hàng hóa qua lại 05 cửa khẩu phụ, lối mở nêu trênphải được làm thủ tục hải quan và chịu sự kiểm tra giám sát hải quan.

Công ty TNHH Bảo Hoàng khi tiến hành tập kết vận chuyển gỗvào các cửa khẩu phụ, lối mở để chờ làm thủ tục hải quan không đúng cửa khẩu,không thông báo cho Chi cục Hải quan quản lý cửa khẩu để tổ chức phối hợp vớicác cơ quan chức năng giám sát làm thủ tục là vi phạm các quy định của nhà nướcvề pháp luật hải quan; vi phạm quy định về cửa khẩu nhập và Quy chế phối hợptheo Quyết định số 117/QĐ-UBND ngày 19/3/2014; Quyết định 116/QĐ-UBND ngày19/3/2014 của UBND tỉnh Gia Lai. Vì vậy, đề nghị UBND tỉnh Gia Lai có văn bảnchỉ đạo cơ quan Bộ đội Biên phòng, cơ quan Kiểm lâm và Công ty TNHH Bảo Hoàngrút kinh nghiệm trong công tác phối hợp và chịu trách nhiệm trước pháp luật vềviệc giám sát xác nhận hàng hóa có nguồn gốc từ Campuchia.

2. Yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Gia Lai - Kon Tum kiểm tra nguồngốc hàng hóa và chịu trách nhiệm về kết quả xác minh; Nếu có đủ cơ sở số hàngcó nguồn gốc từ Campuchia thì căn cứ kết quả kiểm tra và ý kiến xác nhận củacác cơ quan Biên phòng, Kiểm lâm để xử phạt Công ty TNHH Bảo Hoàng đối với hànhvi vi phạm thời hạn làm thủ tục hải quan theo pháp luật xử phạt vi phạm hànhchính trong lĩnh vực hải quan và làm thủ tục hải quan theo quy định.

Trường hợp doanh nghiệp tiếp tục cố tình tập kết không đúngcửa khẩu, không chịu sự giám sát của cơ quan hải quan thì xử lý nghiêm theo quyđịnh của pháp luật và không giải quyết thủ tục hải quan.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo cácngành chức năng trên địa bàn thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục ĐTCBL (để phối hợp thực hiện);
- Cục HQ Gia Lai-KonTum (để thực hiện);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh