BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9805/TCHQ-TXNK
V/v thuế NK bộ linh kiện ô tô của Công ty TNHH Nissan VN

Hà Nội, ngày 05 tháng 08 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan Thành phố Hà Nội.

Trả lời công văn số 2071/HQHN-TXNK ngày 10/7/2014 của CụcHải quan TP. Hà Nội báo cáo việc thực hiện công văn số 17237/BTC-TCHQ ngày13/12/2013 và công văn số 7649/BTC-TCHQ ngày 10/6/2014 của Bộ Tài chính về thuếnhập khẩu bộ linh kiện ô tô của Công ty TNHH Nissan Việt Nam (Công ty Nissan)và Công ty TNHH Liên doanh ô tô Hòa Bình (Công ty VMC), Tổng cục Hải quan có ýkiến như sau:

Căn cứ báo cáo của Cục Hải quan TP. Hà Nội tại điểm 3 côngvăn số 2071/HQHN-TXNK nêu trên về việc:“Công ty Nissan có thực hiện việc nhập khẩu 18 chi tiết cụm thân xe - khung xekhai báo chưa sơn tĩnh điện và 159 chi tiết cụm thân xe - khung xe, không khai báo đã hay chưa sơn tĩnh điện và có giao cho Công ty VMC đểthực hiện sản xuất, lắp ráp xe ô tô Nissan Grand Livina; Công ty VMC có quytrình công nghệ sản xuất và lắp ráp xe, trong đó có công đoạn sơn tĩnh điện; Công ty VMC có sử dụng nguyên liệu, vật tư chocông đoạn sơn tĩnh điện 177 chi tiết cụm thân xe - khung xe ô tô Nissan Grand Livina. Như vậy, kết quả kiểm tra việcnhập khẩu 177 chi tiết cụm thân xe - khung xe của Công ty Nissan là có cơ sở đểxem xét chưa sơn tĩnh điện khi nhập khẩu theo nội dungcam kết của Công ty Nissan tại công văn số NVL/01072014 ngày 01/7/2014".

Do đó, căn cứ công văn số 17237/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính vàthẩm quyền quy định, đề nghị Cục Hải quan TP. Hà Nội thực hiện tính thuế các bộlinh kiện ô tôdo Công ty TNHHNissan Việt Nam nhập khẩu theo từng linh kiện, chi tiết theo quy định.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan TP. Hà Nội biếtvà thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Đ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK-PL-Nguyệt (3b).

KT. TỐNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Dương Thái