BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9807/TCHQ-TXNK
V/v thuế giá trị gia tăng

Hà Nội, ngày 05 tháng 08 năm 2014

Kính gửi: Công ty TNHH TM DV QuýThị.
(215 B5 - Nguyễn Văn Hưởng - Phường Thảo Điền - Quận 2 - TP. Hồ Chí Minh)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 01. 0714/CVQTngày 08/07/2014 của Công ty TNHH TM DV Quý Thị về việc vướng mắc thuế giá trịgia tăng (GTGT) khi tái nhập hàng xuất khẩu bị trả lại. Về vấn đề này, Tổng cụcHải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại điểm c khoản 4 Điều 55 Thông tưsố 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính, thì:“c) Cơ quan hảiquan ra quyết định không thu thuế đối với hàng hóa tái nhập quy định tại khoản1 Điều này, nếu tại thời điểm m thủ tụctái nhập người khai hải quan nộp đủ bộ hồ sơ không thu thuế theo hướng dẫn tại Điều 119 Thông tư này và cơ quan hải quan đủ cơ sở xác định hàng hóa nhập khẩu hàng đã xuất khẩu trước đây; các trường hợpkhác thực hiện thu đủ các loại thuế theo quy định”.

Theo đó:

1. Trường hợp tại thời điểm làm thủ tục tái nhập,Công ty TNHH TM DV Quý Thị nộp đủ bộ hồ sơ không thu thuế theo hướng dẫn tại Điều119 Thông tư số 128/2013/TT-BTC và cơ quanhải quan có đủ cơ sở xác định hàng hóa nhập khẩu là hàng đã xuất khẩu trước đâythì cơ quan hải quan sẽ ra quyết định không thu thuế nhập khẩu hàng hóa táinhập và hàng hóa tái nhập của Công ty thuộc đối tượng không chịu thuế GTGTnhưng Công ty đã nộp đủ thuế GTGT đối với số hàng tái nhập này thì được coi lànộp thừa thuế GTGT theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 33 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính; điểm a khoản 1 Điều 26 Thôngtư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính. Việc xử lý thuế GTGThàng nhập khẩu nộp thừa thực hiện theo hướng dẫn tại công vănsố 5554/TCHQ-TXNK ngày 19/05/2014 củaTổng cục Hải quan.

Trong trường hợp này, đề nghị Công ty liên hệ với CụcHải quan TP. Hồ Chí Minh (Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn KV1) để đượchướng dẫn cụ thể.

2. Trường hợp không đáp ứng được quy định nêu trên,Công ty phải nộp thuế GTGT theo đúng quy định. Công ty căn cứ vào chứng từ nộpthuế GTGT ở khâu nhập khẩu để thực hiện kê khai khấu trừ thuế GTGT với cơ quanthuế địa phương theo quy định tại Chương III Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày31/12/2013của Bộ Tài chính, được hoànthuế GTGT nếu thuộc đối tượng và trường hợphoàn thuế GTGT quy định tại khoản 1 hoặc khoản 4 Điều 18 Thông tư số219/2013/TT-BTC; hồ sơ hoàn thuế thực hiện theo quy định tại Thông tư số156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính và Công ty không phải có vănbản xác nhận của cơ quan hải quan về số tiền thuế GTGT đã nộp tại khâu nhậpkhẩu.

Trong trường hợp này, đề nghị Công ty liên hệ với CụcThuế TP. Hồ Chí Minh (Chi cục Thuế Quận 2) để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH TM DV QuýThị được biết./.


Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ Tài chính (để b/cáo);
- Tổng cục Thuế (để phối hợp chỉ đạo);
- Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh (để phối hợp chỉ đạo);
- Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh (để thực hiện)
- Lưu: VT, TXNK (03 bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái