BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 981/BYT-DP
V/v tăng cường xét nghiệm SARS-CoV-2

Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2021

 

Kính gi: Sở Y tế các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Hiện nay, tình hình dịch COVID-19 vẫn đang din biến hết sức phức tạp trên thế giới, dịch bệnh đã bùng phát trở lại tại nhiều quốc gia. Tại Việt Nam, sau nhiều ngày không ghi nhận trường hợp mắc tại cộng đồng, từ ngày 27/01/2021 đã liên tục ghi nhận nhiều trường hợp mắc trong cộng đồng tại 12 tnh, thành phố và trong thời gian tới theo dự báo có thể sẽ có thêm các trường hợp mắc mới trong cộng đồng.

Qua điều tra dịch tễ của các ca bệnh trong đợt dịch này đã ghi nhận các trường hợp mắc COVID-19 có lịch s di chuyển trên các tuyến xe khách đường dài và dừng, đỗ nhiều nơi, có thể làm tăng nguy cơ lây truyền bệnh. Đ tăng cường kiểm soát các yếu tố nguy cơ này: Bộ Y tế đề nghị Đồng chí Giám đốc Sở Y tế khn trương thực hiện các nội dung sau:

1. Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố để chỉ đạo Sở Y tế phối hợp với Sở Giao thông vận tải và các đơn vị liên quan thực hiện rà soát, lập danh sách các điểm dừng đỗ của các tuyến xe khách đường dài để xây dựng kế hoạch giám sát, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2.

2. Với trường hợp ca mắc/nghi ngờ mắc COVID-19 có tiếp xúc nhiều hộ gia đình (nhân viên giao bưu kiện, hàng hóa...) thì thực hiện lấy mẫu, xét nghiệm SARS-CoV-2 theo hộ gia đình ngay trong vòng 24 giờ theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

3. Ch đạo các đơn vị xét nghiệm thực hiện đảm bảo chất lượng xét nghiệm SARS-CoV-2, triển khai xét nghiệm, trả kết quả đúng thời hạn và báo cáo theo hướng dẫn, quy định hiện hành.

Đề nghị Đồng chí Giám đốc Sở Y tế tnh, thành phố khẩn trương thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;- Đ/c Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các đ/c Thứ trư
ng;
- UBND tỉnh, thành phố (để phối hợp);
- Các Vụ, Cục: DP, KCB, KHTC;
- Viện VSDT, Viện Pasteur;
- TTKSBT t
nh, thành phố;
- Lưu: VT, DP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Xuân Tuyên

 

>> Xem thêm:  Mẫu công văn đề nghị thanh toán công nợ mới năm 2022 ? Cách viết công văn yêu cầu trả nợ, tiền ?