TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 981/GSQL-GQ1
V/v vướng mắc hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2014

Kính gửi: Công ty CP Bột giặt Lix.

Trả lời công văn số 07/2014/CV-KTNB ngày 03/7/2014của Công ty CP Bột giặt Lix về vướng mắctrongviệc hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa xuất khẩu qua biên giới đất liền, Cục Giámsát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại công văn số 12485/BTC-TCT ngày18/9/2013 về tăng cường công tác quản lý thuế, quản lý hải quan liên quan đếnhoàn thuế GTGT hàng hóa xuất khẩu qua biên giới đất liền và công văn số 875/BTC-TCT ngày 17/01/2014 của Bộ Tài chính về hướng dẫn hoàn thuế GTGT hànghóa xuất khẩu qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới thì: Khi làm thủ tục xuất khẩuhàng hóa, cơ quan Hải quan phải kiểm tra thực tế (100%) đối với hàng hóa xuấtkhẩu, ghi đầy đủ, cụ thể kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa và thông tin vềphương tiện vận chuyển hàng hóa xuất khẩu của các doanh nghiệp thuộc đối tượngáp dụng của công văn số 12485/BTC-TCT dẫn trên.

Việc xác định doanh nghiệp có thuộc đối tượng áp dụngcủa công văn số 12485/BTC-TCT hay không để áp dụng hình thức, mức độ kiểm trahải quan phù hợp là do cơ quan Hải quan nơi làm thủ tục xuất khẩu thực hiện. Dovậy, đối với trường hợp vướng mắc của Công ty CP Bột giặt Lix nêu tại công vănsố 07/2014/CV-KTNB trên, đề nghị Công ty liên hệ với cơ quan Hải quan nơi làmthủ tục xuất khẩu để có văn bản xác nhận về việc thực hiện thủ tục hải quan cóđúng quy định hiện hành hay không và liên hệ với cơ quan Thuế để được xem xét, hướngdẫn thủ tục hoàn thuế GTGT.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quancó ý kiến để Công ty biết, thực hiện.


Nơi nhận:

- Như trên;
- Đ/c Vũ Ngọc Anh-PTCT (để b/cáo);
- Lưu: VT, GQ1 (2b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn