BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 981/TCT-CS
V/v Chính sách thuế GTGT đối với hàng bán vào nội địa của DNCX.

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2013

Kínhgửi: Tổng cục Hải quan.

Tham gia ý kiến vào nội dung côngvăn số 753/TCHQ-KTSTQ ngày 01/02/2013 của Tổng cục Hải quan về chính sách thuếGTGT đối với hàng bán vào nội địa của Công ty TNHH Samsung Electronics ViệtNam, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại tờ trình Bộ ngày 21/01/2013 củaTổng cục Hải quan, Lãnh đạo Bộ có ý kiến đề nghị Tổng cục Hải quan chủ trì mờicác đơn vị và doanh nghiệp làm việc để xác định rõ các nội dung liên quan nhưthuế xuất nhập khẩu, giá trị gia tăng hàng nhập khẩu và giá trị gia tăng trongnước … để có căn cứ xử lý đúng chế độ, phù hợp thực tế.

Để có đầy đủ thông tin về hoạt độngbán hàng vào nội địa của Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam nói riêng vàcủa các doanh nghiệp chế xuất nói chung, giúp công tác tham mưu cho Lãnh đạo Bộban hành các văn bản chính sách xử lý phù hợp, Tổng cục Thuế đề nghị Quý đơn vịtổ chức họp với doanh nghiệp theo ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ.

Trên đây là ý kiến tham gia củaTổng cục Thuế, kính chuyển Tổng cục Hải quan tổng hợp báo cáo Bộ.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, CS (2).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Tân