BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------------------
V/v: khấu hao TSCĐ đối với Nhà máy thủy điện Bắc Bình.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------
Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2011

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Thuận.
Trả lời Công văn số 2082/CT-KTra ngày 24/12/2010 của Cục Thuế tỉnh Bình Thuận đề nghị hướng dẫn xử lý về trích khấu hao tài sản cố định đối với Nhà máy thủy điện Bắc Bình, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Đối với khoản trích khấu hao TSCĐ năm 2009 của Nhà máy Thủy điện Bắc Bình, thực hiện theo quy định tại Khoản 1, Mục IV, Phần C Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp:
“IV. CÁC KHOẢN CHI ĐƯỢC TRỪ VÀ KHÔNG ĐƯỢC TRỪ KHI XÁC ĐỊNH THU NHẬP CHỊU THUẾ
1. Trừ các khoản chi nêu tại Khoản 2 Mục này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:
1.1. Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;
1.2. Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.”
Căn cứ quy định nêu trên thì khoản trích khấu hao TSCĐ năm 2009 của Nhà máy Thủy điện Bắc Bình sẽ không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.
Đối với khoản trích khấu hao TSCĐ năm 2010 của Nhà máy Thủy điện Bắc Bình thực hiện theo quy định tại Tiết d, Điều 4, Thông tư số 203/2009/TT-BTC ngày 20/10/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định có hiệu lực từ ngày 01/01/2010:

>> Xem thêm:  Có được bồi thường đất rừng khi nhà nước thu hồi với mục đích quốc phòng an ninh không ?

“Điều 4: Xác định nguyên giá của tài sản cố định:
d. Nguyên giá TSCĐ do đầu tư xây dựng cơ bản hình thành theo phương thức giao thầu là giá quyết toán công trình xây dựng theo quy định tại Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng hiện hành cộng (+) lệ phí trước bạ, các chi phí liên quan trực tiếp khác. Trường hợp TSCĐ do đầu tư xây dựng đã đưa vào sử dụng nhưng chưa thực hiện quyết toán thì doanh nghiệp hạch toán nguyên giá theo giá tạm tính và điều chỉnh sau khi quyết toán công trình hoàn thành.”
Căn cứ theo quy định trên, Nhà máy Thủy điện Bắc Bình đang trong quá trình quyết toán nhưng đã đưa các hạng mục TSCĐ do đầu tư xây dựng vào sử dụng theo yêu cầu sản xuất để giải quyết tình trạng thiếu điện thì hạch toán nguyên giá theo giá tạm tính (giá dự toán đã được điều chỉnh theo Quyết định ngày 07/4/2009 của Công ty CP Phát triển điện lực Việt Nam) để trích khấu hao theo quy định và thực hiện điều chỉnh sau khi quyết toán.
Tổng cục Thuế thông báo đến Cục Thuế tỉnh Bình Thuận biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC; KK; CS; TTr (TCT);
- Lưu VT, DNL (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Bùi Văn Nam

>> Xem thêm:  Mua đất thuộc quy hoạch, nằm trong hành lang an toàn đường sắt đô thị khi thu hồi có được bồi thường ?