BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 981 TCT/NV5
V/v trả lời CS thuế

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2003

Kính gửi:

- Công ty TNHH Better Resin
- Cục thuế tỉnh Bình Dương

Trả lời công văn số 271/03 KTX ngày 27/1/2003 của Công ty TNHH Better Resin kiến nghị về việc tính khấu hao đối với nhà ở và thiết bị phục vụ cho người lao động do Công ty xây dựng tại Nhà máy, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ theo quy định tại Điểm 3.b1 Mục I Phần thứ hai Thông tư số 89/1999/TT-BTC ngày 16/7/1999 của Bộ Tài chính thì Công ty được tính vào chi phí hợp lý, hợp lệ khi xác định thu nhập chịu thuế của công ty các khoản chi phí về khấu hao nhà ở và trang thiết bị phục vụ cho người lao động của Công ty nếu các loại tài sản này được hình thành từ các nguồn vốn ngoài nguồn vốn phúc lợi và mức trích khấu hao tài sản được đăng ký theo đúng quy định tại Quyết định số 166/1999/QĐ-BTC ngày 30/12/1999 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, có đầy đủ hoá đơn chứng từ hợp lệ để xác định giá trị tài sản này.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Better Resin, Cục thuế tỉnh Bình Dương được biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến