BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 981/TCT-PCCS
V/v: chính sách thuế

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2007

Kính gửi: Cục thuế Bình Thuận

Trả lời công văn số 319/CTBT /TT-HTngày 8/2/2007 của Cục thuế Bình Thuận về thu thuế GTGT đối với hoạt động cấp giấy phép lái xe, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Tại điểm 11, Mục II, Phần A Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng hướng dẫn:

"11- Dạy học, dạy nghề bao gồm: dạy văn hóa, ngoại ngữ, tin học, dạy múa, hát, hội họa, nhạc, kịch, xiếc,thể dục, thể thao, nuôi dạy trẻ và dạy các nghề khác nhằm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ văn hóa, kiến thức chuyên môn nghề nghiệp cho mỗi người."

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên thì hoạt động dạy và cấp giấy phép lái xe môtô thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế được biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC
- Lưu: VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương