VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9812/VPCP-QHĐP
V/v tham dự Phiên thảo luận tại Hội trường về kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2019

Kính gửi: Các đồng chí Thành viên Chính phủ.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các đồng chí Thành viên Chính phủ:

1. Tham dự đầy đủ các phiên thảo luận của Quốc hội về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước tại Hội trường (từ ngày 30 tháng 10 đến ngày 01 tháng 11 năm 2019).

2. Chủ động đăng ký phát biểu và giải trình, làm rõ những vấn đề thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ, ngành mình được đại biểu Quốc hội nêu tại các phiên thảo luận.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Đồng chí biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP (để b/c);
- Tổng Thư ký QH;
- VPCP: BTCN, các PCN;
Trợ lý TTg, các PTTg; các Vụ, Cục,
Cổng TTĐTCP;
- Lưu: VT, QHĐP (03) Thuy

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục