VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9819/VPCP-KTTH
V/v xử lý các trường hợp đã nhập khẩu xe máy chuyên dùng bị tẩy xóa, đục sửa, đóng lại số khung, số động cơ

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2014

Kính gửi:

- Bộ Công Thương;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Công an.

Xét báo cáo,đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại Công văn số 14871/BGT VT-PCngày 24 tháng 11 năm 2014 về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp nhập khẩuxe máy chuyên dùng bị tẩy xóa, đục sửa, đóng lại số khung, số động cơ; đề nghịcủa Bộ Tài chính tại Công văn số 16452/BTC-TCHQ ngày 12 tháng 11 năm 2014 vềviệc nhập khẩu máy đào đã qua sử dụng có số khung bị đóng lại của Công ty TNHH Thươngmại Thành Tân; Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Giao Bộ CôngThương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải và Bộ Công ancăn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tiến hành rà soát, kiểm tra cụ thể các trườnghợp nhập khẩu xe máy chuyên dùng đã qua sử dụng như báo cáo của Bộ Giao thôngvận tải tại Công văn số 14871/BGTVT-PCnêu trên (kể cả trường hợp của Công ty TNHH Thương mại Thành Tân), báo cáo Thủtướng Chính phủ phương án xử lý.

Văn phòngChính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

(Công văn số 14871/BGT VT-PC ngày 24 tháng 11 năm 2014 của BộGiao thông vận tải, Công văn số 16452/BTC-TCHQ ngày 12 tháng 11 năm 2014 của Bộ Tài chính sao gửi kèm theo)

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Hoàng Trung Hải (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TKBT, TH; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT,
KTTH(3). LT.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CH NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp