TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GIÁM SÁT QUẢN LÝ VỀ HQ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 982/GSQL-GQ3
V/v Thủ tục sửa đổi, bổ sung bản lược khai hàng hóa

Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2015

Kính gửi:

- Cục Hải quan Thành phố Đà Nẵng;
- Cục Hải quan tỉnh Bình Định

Cục Giám sát quản lý về Hải quan nhận được công văn số 1211/HQĐNg-GSQL ngày 03/8/2015 của Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng, công văn sổ 769/HQBĐ-NVngày 04/8/2015 của Cục Hải quan tỉnh Bình Định, đồng thời phản ánh vướng mắccủa Hãng tàu/Đại lý hãng tàu khi thực hiện thủ tục điều chỉnh bản lược khaihàng hóa tại cảng Đà Nẵng và cảng Quy Nhơn. Về việc này, Cục Giám sát quản lývề Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về thủ tục sửa đổi, bổ sung bản lược khai hàng hóa:

Căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 10 Thông tư số 42/2015/TT-BTC ngày27/3/2015 của Bộ Tài chính, đề nghị các đơn vị thực hiện thủ tục sửa đổi, bổsung trên Hệ thống, không yêu cầu Hãng tàu/ Đại lý hãng tàu nộp bổ sung chứngtừ giấy.

2. Về kiến nghị chỉnh sửa Hệ thống cho phép tra cứu được nội dungtrước khi sửa đổi, bổ sung:

Hệ thống Emanifest đã được thiết kế theo hướng:

a) Khi Doanh nghiệp gửi yêu cầu sửa đổi bổ sung thông tin hàng hóađến hệ thong Emanifest, tại màn hình xử lý hồ sơ, cán bộ hải quan sẽ xem được:Đối với các hàng hóa bị thay đổi hoặc bổ sung được tô màu và đưa lên đầu danhsách hàng hóa; Đối với các hàng hóa bị xóa được đưa vào một danh sách riêng.

b) Sau khi cán bộ Hải quan chấp nhận nội dung sửa đổi bổ sung, Hệthống vẫn lưu lại theo từng phiên bản khai báo trước đó của doanh nghiệp. Cánbộ Hải quan có thể vào tra cứu, tìm kiếm dữ liệu bằng cách vào chức năng “06.Theo dõi trạng thái bộ hồ sơ”»”Xem chi tiết hồ sơ”»Chọn phiên bản tương ứng cầnxem.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan hướng dẫn nội dung trên để cácđơn vị biết và thực hiện./.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Anh Tuấn