BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 982/TCT-PCCS
V/v thuế suất thuế GTGT

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2007

Kính gửi: Cục thuế Hải Phòng

Trả lời công văn số 122/CT-TT &HT ngày 17/01/2007 của Cục thuế Hải Phòng có gửi kèm công văn số 107/TCKT ngày 26/12/2006 của Công ty cổ phần Cung ứng và Dịch vụ kỹ thuật hàng hải đề nghị hướng dẫn vướng mắc về thuếs uất thuế giá trị gia tăng, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm 2.21, Mục II, Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT quy định: “Sản phẩm cơ khí (trừ sản phẩm cơ khí tiêu dùng) bao gồm: Các loại máy móc, thiết bị như: máy nổ, máyphay, máy tiện, máy bào, máy cán kéo, đột, dập; các loại thiết bị đồng bộ, thiế tbị rời, thiết bị đo điện, ổn áp trên 50 KVA, thiết bị đo nước, kết cấu dầm cầu,khung kho và sản phẩm kết cấu bằng kim loại” áp dụng thuế suất thuế GTGT 5%.

Theo quy định trên, trường hợp Công ty cổ phần Cung ứng và Dịch vụ kỹ thuật hàng hải thực hiện gia công sản phẩm khung treo, giá đỡ hàng hóa làm bằng kim loại (sắt thép, ống thép, lập là) lắp ghép trong container thìcác sản phẩm này thuộc đối tượng chịu thuế GTGT với thuế suất 5%.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế Hải Phòng biết và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty cổ phần Cung ứng và Dịch vụ kỹ thuật hàng hải;
- Cục thuế Tp Hồ Chí Minh;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương