B TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9825/BTC-CST
V/v áp dụng ưu đãi thuế đối với dự án “Nhà máy sản xuất vi mạch (chip điện tử)”

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2015

Kính gửi: Tổngcông ty Công nghiệp Sài Gòn - TNHH Một thành viên

Thực hiện ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại côngvăn số 754/TTg-KTN ngày 28/5/2015 về dự án Nhà máy sản xuất vi mạch (chip điệntử), trong đó tại điểm 4 có nội dung giao Bộ Tài chính hướng dẫn chủ đầu tưthực hiện cơ chế, chính sách ưu đãi về thuế đối với dự án. Về nội dung này, BộTài chính hướng dẫn Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn - TNHH Một thành viên (sauđây gọi tắt là Tổng công ty) thực hiện như sau:

1. Về thuế nhập khẩu

Căn cứ quy định tại khoản 6, khoản 14 và khoản 20Điều 12 Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ; ý kiến của Thủtướng Chính phủ tại điểm 2 công văn số 754/TTg-KTN ngày 28/5/2015, Tổng công tyđược miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu của Dự án “Nhà máy sản xuấtvi mạch (chip điện tử)”, bao gồm:

a) Hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của Dựán, gồm có:

- Thiết bị, máy móc;

- Phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyềncông nghệ trong nước chưa sản xuất được; phương tiện vận chuyển đưa đón côngnhân (gồm xe ô tô từ 24 chỗ ngồi trở lên và phương tiện thủy (nếu có));

- Linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng, gá lắp,khuôn mẫu, phụ kiện đi kèm để lắp ráp đồng bộ với thiết bị, máy móc, phươngtiện vận tải chuyên dùng nêu trên;

- Nguyên liệu, vật tư trong nước chưa sản xuất đượcdùng để chế tạo thiết bị, máy móc nằm trong dây chuyền công nghệ hoặc để chế tạolinh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng, gá lắp, khuôn mẫu, phụ kiện đi kèmđể lắp ráp đồng bộ với thiết bị, máy móc nhập khẩu nêu trên;

- Vật tư xây dựng trong nước chưa sản xuất được.

b) Nguyên liệu, vật tư trong nước chưa sản xuấtđược phải nhập khẩu để sản xuất, chế tạo vi mạch. Thời gian miễn thuế là 5 năm,kể từ ngày bắt đầu sản xuất.

Đối với nguyên liệu, vật tư trong nước chưa sản xuấtđược, vật tư xây dựng trong nước chưa sản xuất được thuộc diện miễn thuế nhậpkhẩu nêu trên được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 04/2012/TT-BKHĐTngày 13/8/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; đối với phương tiện vận tải chuyêndùng trong dây chuyền công nghệ trong nước chưa sản xuất được thực hiện theo hướngdẫn tại Thông tư số 01/2014/TT-BKHCN ngày 18/02/2014 của Bộ Khoa học và Côngnghệ.

Tổng công ty có trách nhiệm thực hiện hồ sơ, thủ tụcđể miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu nêu trên theo quy định tại cácĐiều 85, Điều 103, Điều 104, Điều 105 và Điều 106 Thông tư số 38/2015/TT-BTCngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giámsát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóaxuất khẩu, nhập khẩu.

Đề nghị Tổng công ty liên hệ với cơ quan hải quannơi làm thủ tục nhập khẩu để được hướng dẫn, thực hiện việc miễn thuế theo quyđịnh.

2. Về thế giá trị gia tăng

Căn cứ quy định tại khoản 17 Điều 5 Luật thuế giá trịgia tăng số 13/2008/QH12 , được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 Điều 1 Luật số 31/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng; ýkiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 754/TTg-KTN ngày28/5/2015, trường hợp Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn - TNHH Một thành viênnhập khẩu hàng hóa là máy móc, thiết bị, phụ tùng, vật tư thuộc loại trong nướcchưa sản xuất được cần nhập khẩu để sử dụng trực tiếp cho hoạt động nghiên cứu khoahọc, phát triển công nghệ của Dự án “Nhà máy sản xuất vi mạch (chip điện tử)”thì hàng hóa nêu trên thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng.

Hiện nay, Danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng, vậttư thuộc loại trong nước đã sản xuất được để làm cơ sở phân biệt với loại trongnước chưa sản xuất được cần nhập khẩu để sử dụng trực tiếp cho hoạt động nghiêncứu khoa học, phát triển công nghệ đang được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Kếhoạch và Đầu tư tại Thông tư số 04/2012/TT-BKHCN ngày 13/8/2012.

Tại điểm 5 công văn số 754/TTg-KTN ngày 28/5/2015của Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Khoa học và Công nghệ chủtrì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan phê duyệt danh mục thiết bị, vậttư cần nhập khẩu để sử dụng trực tiếp cho hoạt động nghiên cứu, phát triển côngnghệ của dự án.

Do đó, đề nghị Tổng công ty xây dựng Danh mục máymóc, thiết bị, phụ tùng, vật tư thuộc loại trong nước chưa sản xuất được nhậpkhẩu để sử dụng trực tiếp cho hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển côngnghệ nêu trên gửi các Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thống nhấtphê duyệt và thực hiện kê khai với cơ quan hải quan, cơ quan thuế theo quy định.

3. Về thuế thu nhập doanh nghiệp

Căn cứ quy định của Luật thuế thu nhập doanhnghiệp; Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ và ý kiến chỉđạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 754/TTg-KTN ngày 28/5/2015:

- Trường hợp Dự án chỉ đáp ứng điều kiện Dự án đầutư mới tại khu công nghệ cao: được áp dụng thuế suất ưu đãi 10% trong thời gian15 năm, được miễn thuế 04 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 09 năm tiếptheo.

Thời gian áp dụng thuế suất ưu đãi trong trường hợpnày được tính liên tục từ năm đầu tiên có doanh thu từ Dự án. Thời gian miễnthuế, giảm thuế được tính liên tục từ năm đầu tiên có thu nhập chịu thuế từ Dự ánđầu tư; trường hợp không có thu nhập chịu thuế trong ba năm đầu, kể từ năm đầutiên có doanh thu thì thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính từ năm thứ tư.

- Trường hợp Dự án đáp ứng tiêu chí doanh nghiệpcông nghệ cao: được áp dụng thuế suất ưu đãi 10% trong thời gian 15 năm, đượcmiễn thuế 04 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 09 năm tiếp theo.

Thời gian áp dụng thuế suất ưu đãi và thời gianmiễn thuế, giảm thuế trong trường hợp này được tính từ ngày được công nhận làdoanh nghiệp công nghệ cao.

- Trường hợp Dự án đáp ứng tiêu chí ứng dụng côngnghệ cao thuộc danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển theo quyđịnh của Luật Công nghệ cao: được áp dụng thuế suất ưu đãi 10% trong thời gian15 năm, được miễn thuế 04 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 09 năm tiếptheo. Việc xem xét, kéo dài thời gian áp dụng thuế suất ưu đãi được căn cứ thựctế khi Dự án triển khai đạt hiệu quả cao, Bộ Tài chính sẽ báo cáo Thủ tướngChính phủ xem xét, quyết định.

Thời gian áp dụng thuế suất ưu đãi trong trường hợpnày được tính từ ngày cấp giấy chứng nhận dự án ứng dụng công nghệ cao. Thờigian miễn thuế, giảm thuế được tính liên tục từ ngày đầu tiên có thu nhập chịuthuế từ Dự án; trường hợp không có thu nhập chịu thuế trong ba năm đầu, kể từnăm đầu tiên có doanh thu thì thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính từ nămthứ tư.

Bộ Tài chính có ý kiến để Tổng công ty Công nghiệpSài Gòn - TNHH Một thành viên và các đơn vị có liên quan được biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lănh đạo Bộ (để báo cáo);
- Văn pḥng Chính phủ;
- Các đơn vị: TCT, TCHQ, Vụ PC;
- Lưu: VT, Vụ CST(TN).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Quốc Hưng