BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 983/LĐTBXH-LĐVL
V/v: Thời gian thực tế làm việc trong khu vực nhà nước

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2006

Kính gửi: Tòa lao động - Tòa án nhân dân tối cao

Trả lời Công văn số 07/CV-LĐ ngày 24/01/2006 của quý Tòa về việc ghi ở trích yếu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Theo Thông tư số 11/2002/TT-BLĐTBXH ngày 12/6/2002 và Thông tư số 19/2004/TT-BLĐTBXH ngày 22/11/2004 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thì thời gian nghỉ việc không hưởng lương không được tính là thời gian thực tế làm việc tại doanh nghiệp để hưởng trợ cấp theo quy định của Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 11/4/2002 của Chính phủ về chính sách đối với lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 155/2004/NĐ-CP ngày 10/8/2004 của Chính phủ.

2. Thời gian người lao động nghỉ việc không hưởng lương do người sử dụng lao động không bố trí được việc làm, không thể vận dụng khoản 1 Điều 62 của Bộ luật Lao động để trả lương cho người lao động.

Trên đây là ý kiến của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị quý Tòa nghiên cứu và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật./.

Nơi nhận
- Như trên
- Lưu VP, Vụ LĐ-VL

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM
Nguyễn Đại Đồng