BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 983/LĐTBXH-PCTNXH
V/v hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng về công tác PCTNXH năm 2003

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2003

Kính gửi: Sở Lao động-Thương binh và Xã hội các tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương

Năm 2003 là năm thứ 10 thực hiện Nghị quyết số 05, 06 của Chính phủ, năm thứ 3 thực hiện chương trình hành động phòng chống ma tuý, mại dâm theo các Quyết định số 150, 151/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội yêu cầu Sở Lao động-Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể cùng cấp triển khai mạnh mẽ phong trào thi đua kết hợp với tổng kết, đánh giá, kịp thời khuyến khích, động viên các tập thể, cá nhân có nhiệt huyết, có tinh thần trách nhiệm cao tham gia tích cực, tạo ra những mô hình, kinh nghiệm hay những tấm gương điển hình trong công tác phòng, chống tệ nạn xã hội, cai nghiện và giải quyết các vấn đề xã hội sau cai. Để thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng, Bộ lưu ý địa phương một số vấn đề sau:

I. HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG, ĐỐI TƯỢNG VÀ TIÊU CHUẨN KHEN THƯỞNG

Năm 2003 vẫn tiếp tục áp dụng theo hướng dẫn tại Quyết định số 1722/QĐ-LĐTBXH ngày 12/12/1995 và Quyết định số 931/2001/QĐ-BLĐTBXH ngày 14/09/2001.

1. Hình thức khen thưởng:

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

2. Đối tượng khen thưởng:

2.1. Tập thể, cá nhân ngoài ngành Lao động-Thương binh và Xã hội

Xã, phường, thị trấn, khu dân cư, cơ quan nhà nước, đoàn thể xã hội, cơ sở sản xuất kinh doanh; Ban chỉ đạo phòng chống HIV/AIDS và phòng chống tệ nạn ma tuý, mại dâm các cấp hoặc các cơ quan đoàn thể.

2.2. Tập thể, cán nhân trong ngành Lao động-Thương binh và Xã hội:

Nếu đã được xét khen thưởng trong dịp tổng kết năm về thành tích Lao động-Thương binh và Xã hội nói chung thì thôi không xét khen thưởng về thành tích trong lĩnh vực phòng chống tệ nạn xã hội.

3. Tiêu chuẩn khen thưởng:

3.1. Tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội cho tập thể, cá nhân đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ góp phần tích cực vào thực hiện chỉ tiêu kế hoạch về phòng chống tệ nạn xã hội theo Quyết định số 142/QĐ-LĐTBXH ngày 11/02/2003 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.

- Được công nhận là xã, phường, thị trấn (bao gồm cả khu dân cư) lành mạnh không có tệ nạn xã hội, mại dâm, ma tuý theo quy định tại Nghị quyết liên tịch số 546/2003/NQLT-BLĐBTXH-BVH-UBTWMTTQVN ngày 27/02/2003.

- Cơ sở chữa bệnh thuộc ngành Lao động-Thương binh và Xã hội hoặc cơ sở cai nghiện ma tuý khác do Chính quyền, Ngành, đoàn thể các cấp thành lập và được phép hoạt động, vừa đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu chữa bệnh cho người mại dâm, cai nghiện ma tuý, vừa thực hiện tốt quy trình cai nghiện theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 31/1999/TTLT-BLĐTBXH-BTY ngày 20/12/1999.

3.2. Tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể, cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau:

- Tập thể, cá nhân tiêu biểu suất sắc trong số tập thể, cá nhân đạt tiêu chuẩn khen thưởng như quy định tại điểm 3.1 mục 3 công văn này.

- Đã có 2 năm liên tục trước đó được tặng bằng khen của Bộ, Ngành, đoàn thể Trung ương hoặc của Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về tích cực phòng, chống tệ nạn xã hội.

II. THỦ TỤC HỒ SƠ KHEN THƯỞNG

Thực hiện theo quy định tại Quyết định số 931/2001/QĐ-BLĐTBXH ngày 14/09/2001 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội bao gồm:

1. Tờ trình của giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

2. Bản thành tích (có ý kiến xác nhận của tổ chức, cơ quan quản lý trực tiếp), ngoài ra đối với trường hợp đề nghị tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ kèm theo bản tóm tắt thành tích do Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

3. Văn bản hiệp y của Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (đối với cá nhân, tập thể thuộc địa phương); của Bộ, ngành, ban, đoàn thể Trung ương(đối với cá nhân, tập thể thuộc các cơ quan Trung ương).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Báo cáo kết quả và hồ sơ đề nghị khen thưởng về thành tích trong công tác phòng, chống tệ nạn xã hội năm 2003 của các tỉnh, thành phố gửi về Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (Cục Phòng chống tệ nạn xã hội) trước ngày 15/12/2003.

2. Mức tiền thưởng kèm theo các quyết định khen thưởng của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội thực hiện theo Thông tư số 25/2001/TT-BTC ngày 16/04/2001 của Bộ Tài chính và được trích từ kinh phí hỗ trợ hoạt động phòng chống mại dâm, phòng chống ma tuý, chống lây nhiễm HIV/AIDS do Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội quản lý.

Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc đề nghị phản ánh về Bộ (Cục Phòng chống tệ nạn xã hội) để tổng hợp giải quyết./.

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNG
Đàm Hữu Đắc