BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 983/TCHQ-GSQL
V/v phân loại quạt chíp vi xử lý máy tính

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2009

Kínhgửi: Cục hải quan các tỉnh, thành phố

Tổng cục Hải quan nhận được côngvăn số 3254/HQTP-NV ngày 09/10/2008 của Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh báo cáo vềvướng mắc trong việc xác định mã số mặt hàng quạt giải nhiệt cho bộ chíp vi xửlý dùng cho máy vi tính có công suất 2,5W - 3W. Về việc này, Tổng cục Hải quancó ý kiến như sau:

Căn cứ Biểu thuế xuất khẩu, Biểuthuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định số 106/2007/QĐ-BTC ngày20/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Thông tư số 85/2003/TT-BTC ngày29/08/2003 của Bộ Tài chính thì mặt hàng quạt giải nhiệt cho bộ chíp vi xử lýdùng cho máy tính có công suất 2,5W - 3W được phân loại vào nhóm 84.14, mã sốchi tiết 8414.59.10.90, thuế suất thuế nhập khẩu 18%. Công văn này thay thếcông văn hướng dẫn số 1695/TCHQ-GSQL ngày 29/04/2005 và có hiệu lực theo Quyếtđịnh số 106/2007/QĐ-BTC .

Tổng cục Hải quan hướng dẫn nhưtrên để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết, thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn