BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------
V/v: Hoàn thuế nhập khẩu
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa.
Trả lời công văn số 2023/HQTH-NV ngày 11/11/2013 và công văn số 2313/HQTH-NV ngày 16/12/2013 của Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa về vướng mắc đối với hồ sơ hoàn thuế nhập khẩu của Nhà máy ô tô Veam Bỉm Sơn, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Căn cứ điểm c7 khoản 5 Điều 112 Thông tư 128/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính thì:"Doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu, vật tư sản xuất sản phẩm sau đó bán sản phẩm (sản phẩm hoàn chỉnh hoặc sản phẩm chưa hoàn chỉnh) cho doanh nghiệp khác để trực tiếp xuất khẩu ra nước ngoài. Sau khi doanh nghiệp mua sản phẩm của doanh nghiệp sản xuất đã xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài thì doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu, vật tư được hoàn thuế nhập khẩu tương ứng với số lượng sản phẩm thực xuất khẩu nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện như nêu tại điểm c.5 khoản này".
Các điều kiện để được hoàn thuế bao gồm:
- Doanh nghiệp bán hàng, doanh nghiệp mua hàng thực hiện nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ; doanh nghiệp đã đăng ký và được cấp mã số thuế; có hóa đơn bán hàng đối với việc mua bán hàng hóa giữa hai đơn vị;
- Thanh toán hàng hóa xuất khẩu qua ngân hàng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Trường hợp quá 365 ngày kể từ khi nhập khẩu nguyên liệu, vật tư (tính theo ngày đăng ký tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu) đến khi thực xuất khẩu sản phẩm (tính theo ngày đăng ký tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu), cơ quan hải quan nơi làm thủ tục hoàn thuế, không thu thuế, kiểm tra cụ thể và báo cáo Tổng cục Hải quan để báo cáo Bộ Tài chính xem xét, xử lý từng trường hợp cụ thể.
Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Nhà máy ô tô Veam Bỉm Sơn nhập khẩu bộ linh kiện ô tô tải theo hình thức nhập kinh doanh để lắp ráp thành ô tô nguyên chiếc bán cho các đại lý, sau đó các đại lý bán lại cho các doanh nghiệp khác để xuất khẩu ra nước ngoài là không đủ căn cứ để xét hoàn thuế theo quy định tại Thông tư 128/2013/TT-BTC
Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa biết và thực hiện./.

>> Xem thêm:  Cách tính thuế thu nhập cá nhân khi mua bán đất ? Hợp đồng mua bán đất có phải công chứng ?

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3b)
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

>> Xem thêm:  Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng mua bán đất đai ? Tư vấn thủ tục mua bán đất đai ?