BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----------

Số: 983/TCT-CS

V/v: Tự ý chuyển đổi kỳ kế toán

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2010

Kính gửi: Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 8457/CT-TTHT ngày 29/10/2009 của Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị hướng dẫn về ưu đãi miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp tự chuyển đổi kỳ kế toán, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Vừa qua, Tổng cục Thuế đã ban hành công văn số 353/TCT-CS ngày29/01/2010về việc hướng dẫn các Cục thuế địa phương quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2009. Trong công văn số 353/TCT-CS cũng đã đề cập một phần đến vấn đề kê khai thuế trong trường hợp doanh nghiệp áp dụng năm tài chính khác với năm dương lịch. Tuy nhiên, việc doanh nghiệp tự chuyển đổi kỳ kế toán là vấn đề mới phát sinh, chưa có quy định cụ thể tại Thông tư số 130/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính và chưa có hướng dẫn tại công văn số 353/TCT-CS . Tổng cục Thuế ghi nhận và sẽ có văn bản báo cáo Bộ Tài chính để hướng dẫn chung.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh được biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương