VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 983/VPCP-KGVX
V/v vấn đề sữa kém chất lượng trên thị trường

Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2009

Kính gửi:

- Các Bộ: Y tế, Công Thương, Thông tin và Truyền thông,
- Ban chỉ đạo 127 Trung ương;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Xétđề nghị của Bộ Y tế tại văn bản số 79/BC-BYT ngày 10 tháng 02 năm 2009 về tìnhhình sữa kém chất lượng bán lẻ tại thị trường, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhâncó ý kiến như sau:

1.Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí trên toàn quốc, cácbáo nào đưa tin sai trong thời gian qua phải được nhắc nhở và thông báo ý kiếnnhắc nhở của Bộ Thông tin và Truyền thông trên đài Truyền hình Việt Nam và cácphương tiện thông tin khác.

2.Ban chỉ đạo 127 Trung ương chủ trì triển khai các giải pháp khắc phục đồng thờixử lý kiên quyết việc sản xuất và bán các sản phẩm sữa kém chất lượng từ nayđến tháng 6 năm 2009, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả trước ngày 30 tháng 6năm 2009.

3.Ủy ban nhân dân các cấp, đặc biệt ở các tỉnh, thành phố lớn, chịu trách nhiệmtrước nhân dân địa phương và Thủ tướng Chính phủ về quản lý thị trường trên địabàn, xử lý nghiêm các trường hợp sản xuất và tiêu thụ sản phẩm kém chất lượng,báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30 tháng 6 năm 2009

4.Ban chỉ đạo 127 Trung ương tổng hợp kết quả triển khai của các cơ quan và địaphương báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30 tháng 6 năm 2009

Vănphòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ và các cơ quan liên quan biết, thựchiện.

Nơi nhận:- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, TKBT, KTTH,
- Lưu VT, KGVX (5)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Trần Quốc Toản