BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 984/TCT-CS
V/v chính sách thuế nhà đất

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2009

Kính gửi:

Ông Đoàn Hữu Dục
(Địa chỉ: 157 Huỳnh Thúc Kháng – Quy Nhơn – Bình Định)

Trả lời đơn thư ngày 08/02/2009 của Ông Đoàn Hữu Dục,Tổngcục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại khoản 3 Điều 13 Pháp lệnh về thuế nhà đất do Quốc hộinước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 31/07/1992 quy định tạmmiễn thuế nhà đất đối với “Đất ở của gia đình thương binh loại 1/4, loại 2/4;gia đình liệt sĩ được hưởng chế độ trợ cấp của Nhà nước quy định; đất xây dựngnhà tình nghĩa”

- Điều 19 Pháp lệnh số 26/2005/PL-UBTVQH11 của Ủy ban Thườngvụ Quốc hội về ưu đãi người có công với cách mạng quy định “thương binh, ngườihưởng chính sách như thương binh và thương binh loại B quy định tại điều nàyđược gọi chung là thương binh”.

Như vậy, pháp luật đã quy định hưởng chính sách như thươngbinh cũng được coi là thương binh. Do đó, trường hợp Ông Đoàn Hữu Dục là bệnhbinh, nếu được cơ quan có thẩm quyền công nhận là người được hưởng chính sáchnhư thương binh hạng nào thì Ông cũng được hưởng đầy đủ các ưu đãi mà pháp luậtquy định đối với thương binh hạng đó. Theo đó, nếu Ông được cơ quan có thẩmquyền công nhận là người được hưởng chính sách như thương binh hạng 1/4 hoặc2/4 thì đất ở của gia đình Ông thuộc diện được miễn thuế nhà đất.

Tổng cục Thuế trả lời để Ông được biết. Đề nghị Ông liên hệvới Cục Thuế tỉnh Bình Định để được giải quyết cụ thể./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế tỉnh Bình Định;
- Vụ Pháp chế;
- Ban PC;
- Lưu: VT, CS (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương