BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 984/TCT-CS
V/v hạch toán chi phí

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2016

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Cà Mau

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 55/CT-TTHTNNT ngày 14/1/2016 của Cục Thuế tỉnh Cà Mau về hạch toán chi phí.Về vấn đề này, Tổng cục Thuế ý kiến như sau:

- Tại Khoản 1 và Điểm 2.32 Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN quy định:

“Điều 6. Các Khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

1. Trừ các Khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi Khoản chi nếu đáp ứng đủ các Điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật...”.

“2. Các Khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

2.32. Chi về đầu tư xây dựng cơ bản trong giai đoạn đầu tư đ hình thành tài sản c định

Khi bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp chưa phát sinh doanh thu nhưng có phát sinh các Khoản chi thường xuyên đ duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp (không phải là các Khoản chi đầu tư xây dựng đ hình thành tài sản c định) mà các Khoản chi này đáp ứng các Điều kiện theo quy định thì Khoản chi này được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế…”.

Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế tỉnh Cà Mau căn cứ hướng dẫn nêu trên để hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Cà Mau biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCTr Cao Anh Tuấn (để b/c);
- Vụ PC - TCT;
- Lưu VT, CS (3b).

TL. TNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Quý Trung