BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 984/TCT-TNCN
V/v thuế TNCN đối với chuyên gia nước ngoài thực hiện dự án ODA.

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2013

Kính gửi:

Tổng công ty cấp nước Sài Gòn.
(Đc: Số 01 Công trường Quốc tế - P.6 - Q.3 - TP. HCM)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2986/TCT-GTTN ngày19/9/2012 của Tổng công ty cấp nước Sài Gòn trách nhiệm hữu hạn một thành viên(Công ty) phản ánh vướng mắc về việc miễn thuế TNCN đối với các chuyên gia nướcngoài thực hiện dự án ODA. Vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Khoản 5, Điều 3, Chương I Quy chế chuyên gia nướcngoài ban hành kèm theo Quyết định số 119/2009/QĐ-TTg ngày 01/10/2009 của Thủtướng Chính phủ quy định:

“Chuyên gia nước ngoài” (sau đây gọi tắt là chuyên gia) làngười không có quốc tịch Việt Nam vào Việt Nam để cung cấp dịch vụ tư vấn vềchuyên môn và kỹ thuật hoặc thực hiện các nhiệm vụ khác phục vụ cho công tácnghiên cứu, xây dựng, thẩm định, theo dõi đánh giá, quản lý và thực hiện chươngtrình, dự án ODA theo quy định hay thỏa thuận trong các Điều ước quốc tế về ODAđã ký kết giữa cơ quan có thẩm quyền của Bên Việt Nam và Bên nước ngoài. Họ vàoViệt Nam theo các hình thức sau:

a) Bên nước ngoài tuyển chọn và ký hợp đồng với chuyên giahoặc nhà thầu (công ty) mà chuyên gia thuộc danh sách tư vấn trong tài liệu đấuthầu của nhà thầu (công ty) trên cơ sở kết quả đấu thầu được cấp có thẩm quyềncủa Bên nước ngoài phê duyệt và phía Việt Nam chấp nhận;

b) Bên Việt Nam tuyển chọn và ký hợp đồng với chuyên giahoặc nhà thầu (công ty) mà chuyên gia thuộc danh sách tư vấn trong tài liệu đấuthầu của nhà thầu (công ty) trên cơ sở kết quả đấu thầu được cấp có thẩm quyềncủa Bên Việt Nam phê duyệt và phía nước ngoài chấp thuận”.

Căn cứ quy định trên, trường hợp ông Patrich Egan và ôngRich Kamionko đảm bảo các điều kiện theo quy định tại khoản 5, Điều 3 Quy chếchuyên gia nước ngoài ban hành kèm theo Quyết định số 119/2009/QĐ-TTg ngày01/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ nêu trên thì được xét miễn thuế TNCN khôngphân biệt các cá nhân nêu trên cung cấp dịch vụ cho dự án dưới hình thức nhàthầu độc lập hay cá nhân làm công ăn lương.

Đề nghị Công ty hoàn thiện hồ sơ miễn thuế theo quy định tạiThông tư liên tịch số 12/2010/TTLT-BKHĐT-BTC của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và BộTài chính, liên hệ với cơ quan thuế quản lý để được giải quyết theo đúng quyđịnh./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế TP.HCM;
-Vụ PC, TCT.
- Lưu: VT, TNCN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn