THANH TRA CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 984/TTCP-C .IV
V/v đánh giá việc thực hiện quy định về khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong tố cáo, phát hiện tham nhũng

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2013

Kính gửi:

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể Chính trị - xã hội.

 

Ngày 09/4/2013, Ban Chỉ đạo Trungương về phòng, chống tham nhũng (PCTN) đã ban hành Chương trình công tác trọngtâm năm 2013 (Văn bản số 06-CTr/BCĐTW), trong đó có nội dung chỉ đạo việc sửađổi, bổ sung quy định về khen thưởng người có thành tích trong PCTN. Tổng Thanhtra Chính phủ cũng đã phê duyệt kế hoạch xây dựng thể chế năm 2013 trong đó cónhiệm vụ sửa đổi, bổ sung Thông tư Liên tịch số 03/2011/TTLT-BNV-TTCP ngày06/5/2011 của Bộ Nội vụ và Thanh tra Chính phủ quy định khen thưởng cá nhân cóthành tích xuất sắc trong tố cáo, phát hiện hành vi tham nhũng.

Để triển khai thực hiện Chươngtrình, Kế hoạch nêu trên, Thanh tra Chính phủ trân trọng đề nghị các bộ, ngành,địa phương và các cơ quan liên quan chỉ đạo đánh giá việc thực hiện Thông tưLiên tịch số 03/2011/TTLT-BNV-TTCP ngày 06/05/2011 của Bộ Nội vụ và Thanh traChính phủ quy định khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong tố cáo,phát hiện hành vi tham nhũng; rà soát, kiến nghị các nội dung cần được sửa đổi,bổ sung để khắc phục những hạn chế, bất cập của quy định hiện hành; tổng hợpkết quả gửi về Thanh tra Chính phủ trước ngày 30/6/2013 (có đề cương hướngdẫn tổng hợp kết quả gửi kèm).

Đây là nhiệm vụ quan trọng được Banchỉ đạo Trung ương về PCTN chỉ đạo thực hiện. Đề nghị các bộ, ngành, địa phươngvà các cơ quan liên quan quan tâm, khẩn trương triển khai thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Thanh tra Chính phủ (để b/c);
- Ban Nội chính Trung ương Đảng;
- Trung tâm Thông tin (để đưa lên Cổng TTĐT của TTCP);
- Lưu: VP, C.IV.

KT. TỔNG THANH TRA
PHÓ TỔNG THANH TRA
Trần Đức Lượng

 

ĐỀ CƯƠNG

HƯỚNGDẪN TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN QUY ĐỊNH VỀ KHEN THƯỞNG CÁ NHÂN CÓTHÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG TỐ CÁO, PHÁT HIỆN THAM NHŨNG
(Kèm theo Văn bản số 984/TTCP-C IV ngày 07/5/2013 của Thanh tra Chính phủ)

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆNQUY ĐỊNH VỀ KHEN THƯỞNG CÁ NHÂN CÓ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG TỐ CÁO, PHÁT HIỆNTHAM NHŨNG (Thời kỳ đánh giá tính từ tháng 6/2011 đến tháng 5/2013)

1. Kết quả khen thưởng cá nhâncó thành tích xuất sắc trong tố cáo, phát hiện tham nhũng

a) Việc đề nghị khen thưởng Huânchương Dũng cảm, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

TT

Diễn giải

Huân chương Dũng cảm

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Số người đã được bộ, ngành, địa phương, cơ quan lập hồ sơ đề nghị khen thưởng

Số người đã được khen thưởng

Số người không được chấp thuận khen thưởng (nếu có)

Số tiền thưởng đã trao tặng cho những người được khen thưởng

- Trường hợp có cá nhân không đượcchấp thuận khen thưởng đề nghị nêu rõ lý do.

- Trường hợp Bộ, ngành, địa phương,cơ quan có trao thưởng thêm cho cá nhân ngoài mức thưởng đối với Huân chươngDũng cảm, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ thì nêu rõ nguồn quỹ đã sử dụng.

b) Kết quả tặng thưởng Bằng khen

- Số người đã được Bộ, ngành, địaphương, cơ quan tặng Bằng khen;

- Số tiền thưởng đã trao tặng;nguồn quỹ đã sử dụng để trao thưởng;

- Số người được đề nghị nhưng khôngđược chấp thuận khen thưởng (nếu có đề nghị nêu rõ lý do)

c) Kết quả tặng thưởng Giấy khen

- Số người đã được các cơ quan, tổchức, đơn vị thuộc quyền quản lý của Bộ, ngành, địa phương, cơ quan tặng giấykhen;

- Số tiền thưởng đã trao tặng,nguồn quỹ thường được sử dụng để trao thưởng;

d) Kết quả khác về biểu dương,khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong tố cáo, phát hiện hành vi thamnhũng

2. Nhận xét, đánh giá:

- Sự quan tâm của các cơ quan, tổchức, người có thẩm quyền trong việc chỉ đạo thực hiện việc khen thưởng ngườicó thành tích xuất sắc trong tố cáo, phát hiện tham nhũng;

- Mức độ tương xứng của kết quảkhen thưởng với thành tích của các cá nhân đã lập trong thực tế;

- Ý nghĩa thực tế, tác động củaviệc khen thưởng đối với việc phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội, côngdân trong PCTN (việc khen thưởng có mang tính hình thức hay không ? Có độngviên được cá nhân tích cực phát hiện, tố giác hành vi tham nhũng không ?...);

- Những hạn chế, vướng mắc trongquá trình thực hiện quy định về khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắctrong tố cáo, phát hiện tham nhũng; phân tích nguyên nhân của những hạn chế,vướng mắc.

II. KIẾN NGHỊ

1. Kiến nghị các giải pháp tăngcường và nâng cao hiệu quả thực hiện việc khen thưởng, động viên người có thànhtích xuất sắc trong tố cáo, phát hiện tham nhũng.

2. Kiến nghị và phân tích về cácnội dung cụ thể cần sửa đổi, bổ sung trong Thông tư Liên tịch số03/2011/TTLT-BNV-TTCP theo các nhóm nội dung sau:

a) Hình thức khen thưởng (bổ sunghoặc giảm bớt hình thức khen thưởng nào?)

b) Tiêu chuẩn khen thưởng (thay đổihay giữ nguyên tiêu chuẩn hiện hành; làm rõ thêm các tiêu chuẩn nào …?)

c) Thẩm quyền quyết định và traotặng khen thưởng (quy định thẩm quyền trao tặng bằng khen, giấy khen như hiệnnay có quá rộng hay không ? nên chăng chỉ quy định thẩm quyền quyết định vàtrao tặng Bằng khen, giấy khen thuộc về các cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnhvực phòng, chống tham nhũng, giải quyết tố cáo ?).

d) Các nội dung khác (Hồ sơ, thủtục khen thưởng, quỹ khen thưởng, mức thưởng quy định đã phù hợp, rõ ràng,thuận tiện cho việc thực hiện chưa ? cần sửa đổi, bổ sung gì …)

3. Các kiến nghị khác (nếu có)./.