B K HOẠCH VÀ ĐU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

Số: 9841/BKHĐT-QLKKT
V/v xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung đối với các KCN, KCX đang hoạt động

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2014

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương

Ngày 10/11/2014, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Nghị quyếtsố 77/2014/QH13 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015. Theo đó, Quốchội giao chỉ tiêu đến hết năm 2015, tỷ lệ khu công nghiệp (KCN), khu chế xuất(KCX) đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môitrường là 82%.

Đồng thời, theo quy định tại Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày18/4/2011 của Chính phủ quy định về đánh giá tác động môi trường chiến lược,đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường và Thông tư số 08/2009/TT-BTNMT ngày 15/7/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định quảnlý và bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghệ cao, KCN và cụm công nghiệpthì KCN, KCX đi vào hoạt động phải có hệ thống xử lý nước thải tập trung.

Hiện nay, trên cả nước có 297 KCN đã được thành lập, trongđó có 208 KCN đã đi vào hoạt động và 89 KCN đang đền bù giải phóng mặt bằng vàxây dựng cơ bản. Trong số các KCN đã đi vào hoạt động thì có 158 KCN đã hoànthành đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung; các KCN còn lại (chiếm24%) chưa xây dựng hoặc có triển khai nhưng chưa hoàn thành để đáp ứng yêu cầuxử lý nước thải KCN.

Để đạt được chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hộinăm 2015 do Quốc hội giao và thực hiện đúng quy định của pháp luật về bảo vệmôi trường trong KCN, KCX, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị UBND tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương:

- Yêu cầu các cơ quan quản lý nhà nước liên quan, các côngty đầu tư kinh doanh hạ tầng KCN, KCX và các doanh nghiệp trong KCN, KCX trên địabàn nghiêm túc chấp hành quy định pháp luật về bảo vệ môi trường trong KCN,KCX, trong đó thực hiện nghiêm túc quy định các KCN, KCX đi vào hoạt động phảicó hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường;

- Chỉ đạo Ban quản lý các KCN, KKT rà soát và chỉ đạo quyếtliệt các chủ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng KCN, KCX đang xây dựng hệ thốngxử lý nước thải tập trung cần hoàn thành việc xây dựng và đưa vào vận hành ngaytrong năm 2015. Đối với các KCN, KCX đang hoạt động mà chưa xây dựng hệ thống xửlý nước thải tập trung thì cần có kế hoạch xây dựng cụ thể và huy động các nguồnvốn để đầu tư xây dựng theo kế hoạch đề ra.

Trong quá trình triển khai thực hiện có vướng mắc đề nghịthông tin tới Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường để kịp thời,phối hợp giải quyết.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư mong nhận được sự hợp tác và phối hợpcủa Quý Ủy ban./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Trưởng Ban chỉ đạo về phát triển KKT, KCN (để b/c);
- Bộ trưởng Bùi Quang Vinh (để b/c);
- Bộ Tài nguyên & Môi trường;
- Ban quản lý các KCN, KKT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các Vụ: KHGDTN&MT, KTDV;
- Lưu: VT, QLKKT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Trung