BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 9841/BTC-TCDN
V/v Thực hiện Thông tư số 220/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính đối với việc chi thưởng năm 2013 của doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2014

Kính gửi:

- Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty Nhà nước.

Thực hiện Nghị định số 71/2013/NĐ-CP ngày 11/7/2013 của Chính phủ vềđầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệpdo Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số220/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị địnhsố 71/2013/NĐ-CP ngày 11/7/2013 của Chính phủ. Để việc trích lập và sử dụng quỹkhen thưởng tại doanh nghiệpphù hợp vớiquy định về đánh giá hiệu quả hoạt động và thực hiện xếp loại doanh nghiệp theoquy định tại Nghị định số 61/2013/NĐ-CPngày 25/6/2013 của Chính phủ và Thông tư số 158/2013/TT-BTC ngày 13/11/2013 củaBộ Tài chính, Bộ Tài chính có ý kiến về việc sử dụng quỹ khen thưởng từ năm2013 trở đi tại các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ như sau:

1. Việctrích lập và sử dụng quỹ khen thưởng tại các doanh nghiệp từ năm 2013 trở đithực hiện theo quy định tại Nghị định số 71/2013/NĐ-CP ngày 11/7/2013 của Chínhphủ và hướng dẫn tại Thông tư số 220/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tàichính.

2. Việcsử dụng quỹ khen thưởng của doanh nghiệp được trích lập từ lợi nhuận sau thuếnăm 2012 trở về trước, doanh nghiệp thực hiện theo quy định tại Nghị định số 86/2007/NĐ-CP ngày 28/5/2007, Nghị định số 25/2010/NĐ-CP ngày 19/3/2010 củaChính phủ; Thông tư số 27/2010/TT-BLĐTBH ngày 14/9/2010 của Bộ LĐTBXH; Thông tưsố 117/2010/TT-BTC ngày 05/8/2010 của Bộ Tài chính. Trường hợp, nguồn quỹ khenthưởng được trích lập từ lợi nhuận sau thuế của năm 2012 trở về trước nếu trongnăm 2013 doanh nghiệp chưa sử dụng hết chuyển sang năm sau, doanh nghiệp phảithực hiện chi theo quy định tạiNghị định số71/2013/NĐ-CP ngày 11/7/2013 của Chính phủ và Thông tư số 220/2013/TT-BTC ngày31/12/2013 của Bộ Tài chính.

3. Doanhnghiệp chịu trách nhiệm về hồ sơ, chứng từ và quyết toán việc trích lập, quảnlý, sử dụng quỹ khen thưởng theo chế độ quy định, Hội đồng thành viên hoặc Chủtịch công ty phải báo cáo chủ sở hữu doanh nghiệp chấp thuận việc trích lập vàsử dụng quỹ khen thưởng của doanh nghiệp theo thẩmquyềnquy định tại khoản 6 Điều 39 Nghị định số 71/2013/NĐ-CP ngày11/7/2013 của Chính phủ trước khi phê duyệt báo cáo tài chính, phân phối lợinhuận, trích lập và sử dụng các quỹ năm 2013 trở đi của doanh nghiệp theo quyđịnh tại Điều 9 Nghị định số 99/2012/NĐ-CP ngày 15/11/2012 của Chính phủ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, TCDN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Hiếu