Công văn

CÔNG VĂN

CỦA BỘTÀI CHÍNH SỐ 9841 TC/TCT NGÀY 16 THÁNG10 NĂM 2001
VỀ VIỆC PHÂN LOẠI Mà SỐ MẶT HÀNG CỤC NÓNG VÀ CỤC LẠNH
CỦA MÁY ĐIỀU HOÀ NHIỆT ĐỘ

Kính gửi: Tổng cục Hải quan

Bộ Tài chính nhận đượcCông văn số 3492 TCHQ-KTTT ngày 14/08/2001 của Tổng cục Hải quan về việc xử lýthuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế GTGT mặt hàng "cục nóng"hoặc "cục lạnh" của máy điều hoà nhiệt độ, công suất dưới 90.000BTU; BộTài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ Nghị định 84/1998/NĐ-CP ngày 12/10/1998 của Chính phủquy định chi tiếp thi hành Luật thuế tiêu thụ đặc biệt;

Căn cứ Biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theoQuyết định số 1803/1998/QĐ-BTC ngày 11/12/1998 và Danh mục sửa đổi, bổ sungBiểu thuế nhập khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 139/1999/QĐ-BTC ngày11/11/1999 của Bộ Tài chính; Thông tư số 37/1999/TT-BTC ngày 07/04/1999 của BộTài chính hướng dẫn cách phân loại hàng hoá theo Danh mục Biểu thuế thuế xuấtkhẩu, Biểu thuế thuế nhập khẩu;

Tham khảo bản giải thích Danh mục hàng hoá xuất nhập khẩucủa Hội đồng Hợp tác Hải quan Thế giới; thì: mặt hàng máy điều hoà nhiệt độcông suất từ 90.000BTU trở xuống, loại 2 cục (cục nóng và cục lạnh) không phânbiệt nhập khẩu cục nóng và cục lạnh cùng chuyến hoặc không cùng chuyến thuộcnhóm 8415, tuỳ thuộc vào loại máy điều hoà được phân loại vào các mã số84158110 hoặc 84158210 hoặc 84158310, thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 50% (nămmươi phần trăm) và thuộc đối tượng chịu thuế TTĐB, với mức thuế suất thuế TTĐBlà 20% (hai mươi phần trăm)

Bộ Tài chính có kiến để Tổng cục Hải quan chỉ đạo hải quanđịa phương thống nhất thực hiện.